اندوه از دست دادن این رفیق گرامی را به جنبش انقلابی زنان، یاران ، دوستان ، آشنایان و خانواده اش تسلیت می گویم

رفقای گرامی سازمان زنان هشت مارس  

 من خود را  با شما رفقای عزیزم در غم از دست رفتن رفیق مینا شریک میدانم.

اندوه قفدان این رفیق گرامی جنبش انقلابی زنان جهان را به نیرو تبدیل کرده و مشترکا در راه اهداف او قدم خواهیم برداشت. دستهایتان را به گرمی می فشارم.

ما پرچم رفیق مینا را افراشته خواهیم داشت!

یادش گرامی !

هامبورگ  یازده  مارس 2011

زمان مسعودی