دوستان و رفقای عزیز از دست دادن رفیق مینا را به همه تسلیت می گویم

دوستان و رفقای عزیز از دست دادن رفیق مینا را به همه تسلیت می گویم

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

ناهید از آمریکا

12 ژانویه 2011