نه به آزار جنسى زنان لبنان

ترجمه آزاده ارفع

از نيدهال ايوب

(Nidhal Ayoub)

 

در لبنان آزار جنسی به زنان جوان همچنان بطور وسيع وجود دارد . پنج زن فمينيست لبنانی با ايجاد کارزار مبارزه با آزار جنسی تحت نام " خطرجويان سالواس" در صدد مبارزه با اين پديده اجتماعی هستند.

لبنان کشوری است که در آن تنها جمع اندکی به مسئله آزار جنسی می پردازند امری که خيلی از زنان لبنانی را ناراحت ميکند. زنان به دليل ترس و تبعيض جرئت آن را نمی کنند عليه اين معضل اجتماعی در ملاء عام و اکنش نشان دهند.آزار جنسی چيزی است که زنان لبنانی روزانه با آن سروکار دارند . آن ها هنگامی که در بيرون از خانه در حال رفت آمد هستند نه تنها در معرض نگاه های آزار دهنده مردان قرار دارند بلکه با چشمک زدن و دست درازی نيز مورد اهانت قرار می گيرند. بخشی از مردم آزار و اذيت جنسی زنان را امری معمولی دانسته واز اوضاع تلخ و دردناکی که زنان لبنانی بايد آن را تجربه کنند، بی خبر می باشند.

حق طبيعی زندگی عاری از آزار جنسی

 

حق هر زنی است که از امنيت کافی برای يک زندگی عادی بدون آزار جنسی در جامعه برخوردار باشد ولی با يک نگاه متوجه می شويم که زنان با چه ابعاد وحشتناکی ازخشونت جنسی مواجه هستند. اگر چنين است بايد در اين عرصه تعرض موثری از سوی زنان صورت گيرد.آزار جنسی انعکاس اين حقيقت است که جنس زن تنها و تنها به موضوع رابطه جنسی تنزل داده می شود. آزار جنسی در عين حال بازتاب وضعيت اجتماعی جوانان کشور و از جمله سرخوردگی آنها و ميل و کشش مردانه شان به خشونت جنسی است که فقدان موانع اجتماعی و همچنين قوانينی که زنان را از خشونت جنسی حمايت نمايد، آن را دامن می زند. ما در اين جا در عين حال با فقدان آگاهی اجتماعی به عنوان يک واقعيت تلخی مواجه هستيم که موجب عدم مقابله با اين معضل اجتماعی می شود.اکنون پنج زن جوان فمينيست ابتکار مبارزه را به دست گرفته اند: آن ها از طريق کارزاری تحت نام "خطرجويان سالواس " مبتکر مبارزه با آزار جنسی شده اند. سالواس يک شخصيت فکاهی می باشد که به رازهای زنان گوش فرا می دهد و با گردآوردن ياس و نااميدی های آنان تصميم می گيرد که در باره آن ها صحبت کند. سالواس به اين ترتيب آزاری را که متوجه زنان در خيابان يا در تاکسی و... می شود در کمدی های مختلف به نمايش می گذارد.

سيلی به صورت

برخورد سالواس در رابطه با آزار جنسی نشانگر اين است که نبايد در برابر آزار جنسی عقب نشينی کرد بلکه بايد در برابر آن به طور قاطع ايستاده و عکس العمل نشان داد. سالواس کيف قرمزش را به هر کسی که به خود جرئت می دهد که او را مورد آزار جنسی قرار دهد، می کوبد. در ويدئو کيف قرمز بعنوان سمبل قدرت و قاطعيت دختران جوان به نمايش گذاشته شده است که در برابر دست درازی مقابله نموده و يک بار برای هميشه کار طرف مقابل را تمام ميکند. در يک کلام در آن يک تابوی اجتماعی شکسته می شود. تابوئی که زنان از ترس مبادرت به اقدام تلافی جويانه محکوم به سکوت بودند. زنان لبنان بايد برای امنيت خود در مجامع عمومی مبارزه کنند. در لبنان تا کنون قانونی وجود ندارد که آزار جنسی را بعنوان يک جرم محسوب نمايد. فرح کوبيسی (Farah Qubeissi) فمينيست می گويد که نام سالواس برای اين انتخاب شده است که به هيچ اعتقاد مذهبی يا جامعه مشخصی تعلق ندارد بلکه به همه اقشار جامعه مربوط می شود.

 

کارزار سالواس فقط به تعريف داستان های زنان اکتفا نمی کند بلکه ملاقات زنان با هم را سازمان ميدهد. در دانشگاه ها سخنرانی برگزار کرده و اين امکان را ايجاد می کند که زنان با هم مبادله تجربه کرده و در باره راه ها و وسايل مبارزه با اين معضل اجتماعی صحبت کنند. دراين ملاقات ها زنان در باره چگونگی مقابله با چنين حوادث و مشکلات روانی و روحی ناشی از آن تبادل نظر می نمايند. سالواس توانسته است جای پايی در جامعه باز کند زيرا باعث تشويق زنان برای مقابله با حوادث مشابه و فاش گوئی درباره آن ها شده است. در اين رابطه از رسانه هائی که قابل دسترس بوده اند، استفاده شده است: روزنامه ها ، مجله ها، تلويزيون، شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک ، بلوگ ها و يوتوب و در يک کلمه از همه امکانات رسانه ای که بتواند به زنان کمک کند تا آگاهی اجتماعی را در باره حقايق مربوط به آزار جنسی را ارتقاء دهند.

 

کمک های تخصصی به قربانيان آزار جنسی

 

سالواس تلفن اورژانس برای قربانيان خشونت جنسی ايجاد کرده است. اعضای گروه برای پاسخگويی و کمک به قربانيان و مبارزه با خشونت جنسی آموزش های تخصصی ديده اند. آنها به قربانيان آزار جنسی برای مراجعه به روانشناس يا وکيل راهنمايی لازم را انجام می دهند. علاوه بر آن سالواس کتابچه ای در اختيار دختران جوان قرار می دهد که در آن به چگونگی مقبله با متجاوزين خشونت جنسی از طريق قانونی پرداخته شده است.

 

از آن جائی که در قوانين لبنان قانونی برای مجازات خشونت جنسی وجود ندارد سالواس تلاش های فراوانی برای تهيه متن يک پيش نويس قانونی آماده ساخته که در آن از زنان در مقابل خشونت خانوادگی حمايت شود. در قوانين کنونی لبنان مجازاتی برای مردانی که به همسرانشان تجاوز می کنند وجود ندارد حتی اگر دراثر تجاوزه زن دچار آسيب های جسمی و روحی شود.در ضمن سالواس خواهان تغيير قوانين مربوط به مجازات عاملان خشونت جنسی است زيرا بر اساس قوانين موجود لبنان اگر مرد متجاوز زن مورد تجاوز قرار گرفته را به همسری اختيار کند از مجازات معاف می شود و به قول فرح کوبيسی " آن گاه می تواند برای تمام عمر به طور قانونی تجاوز به زن را ادامه دهد".

 

فرح کوبيسی بر آن است که مطلقا هيچ نوع قانونی برای مجازات عاملان خشونت جنسی وجود ندارد. او اضافه می کند عاملان خشونت جنسی بايد مورد مجازات قرار گيرند تا آزار جنسی به تجاوز ارتقاء پيدا نکند.

 

ناکافی بودن قوانين مربوط به مجازارت عاملان آزار جنسی و افزايش خشونت عليه زنان در محيط کار انجمن های زنان را بر آن داشته است که آگاهی جامعه حول اين معضل اجتماعی را ارتقاء دهند و از اين طريق تلاش کنند که نقطه پايان به اين معضل نهاده شود.هدف اين است که قوانين موجود را با واردکردن فشار ابطال کرده و از طريق قانون گذاری جديد از زنان عليه تبعيض جنسی حمايت کرد.

وحدت عمل عليه خشونت جنسی

اکنون روشن است که چگونه اين مطالبات می تواند عملی شود : اکنون لبنان در دوره ای قرار دارد که تنش های اجتماعی و سياسی را تجربه می کند. از جمله اين تنش ها تظاهراتی است که با شعار "عليه تجاوز" سازماندهی می شود . در اين تظاهرات سالوا و ساير سازمان های زنان عليه خشونت خانگی متحدا عمل می کنند.به گفته فرح از طريق اين تظاهرات برای اولين بار مسئله تجاوز جنسی در سطح عموم مطرح شد . حضور تعداد زياد مردان در اين تظاهرات برای حمايت از زنان شگفت انگيز بود.

 

کارزار سالوا بر آن شد که اطلاعات مربوط به خشونت جنسی را بطور وسيع در اختيار همگان قرار داده و در مرحله بعد زنان را عليه هر گونه خشونت جنسی بسيج نمايد.مرحله دوم مبارزه بعد از بسيج زنان ارائه پيش نويس قوانين برای ممنوعيت همه اشکال خشونت جنسی است. متاسفانه تا کنون تلاش های سالوا برای وادار کردن دولت به پذيرش قوانينی که به صورت روشن خشونت جنسی را ممنوع می سازد به ثمر ننشسته است. بر عکس دولت از پذيرش آن ها شانه خالی کرده و استدلال می کند که اصولا چنين مشکلاتی وجود ندارند.

مانند هميشه زنان لبنان مبارزه خود را در آينده ادامه خواهند داد حتی اگر جامعه از درخواست های آن ها فرسنگ ها دور باشد. آنها تلاش خواهند کرد حکومت را وادار کنند که به اين قوانين تن در دهد

آيا زنان خواهند توانست برای حفظ خودشان و برای زندگی در فضائی آزاد امکانات لازم را به دست آورند؟

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ برابر با ۱۲ ژانويه ۲۰۱۳