گزارشی از آکسیون روز ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢- لندن


ما فعالین سازمان زنان هشت مارس همراه  با سایر فعالین و سازمان های مترقی و مبارز مقابل کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی در لندن جمع شدیم تا در اعتراض به قتل مهسا (ژینا) امینی، در همبستگی با زنان و مبارزات شان علیه حجاب اجباری، در همبستگی با  مردم به ویژه جوانانی که علیه رژیم جمهوری اسلامی خیابان ها را تسخیر کرده اند، یک صدا بگوئیم: جمهوری اسلامی، رژیم ارتجاعی، مرگت فرا رسیده.