گزارشی کوتاه از روز جهانی کارگر در شهر برمن


در روز جهانی کارگر، در شهر برمن آلمان تظاهرات مختلفی برنامه ریزی شده بود. فعالین سازمان زنان هشت مارس هم در این روز با شرکت در یکی از رادیکال ترین شاخه های تظاهرات که با شعار مرکزی "انقلاب" و "ضدیت با میلیتاریسم و جنگ های امپریالیستی"، برنامه ریزی شده بود؛ شرکت کرده و با پخش اعلامیه های "سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)" و گفتگو با شرکت کنندگان، در رابطه با مبارزات زنان و کارگران در ایران و افغانستان در مقابله با سرکوب های وحشیانه رژیم، در این تظاهرات سهم گرفتند.


سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- برمن

می 2022