فرانسهگزارشی از گردهمایی مراسم روز زن در شهر لومان - 
امروز مورخ 8 مارس2022 که مصادف است با روز جهانی زن ما جمعی از زنان هوادار سازمان هشت مارس (ایران-افغانستان) در کشور فرانسه شهر لومان به مناسبت روز جهانی زنان گردهم آمدیم که بتوانیم صدای مبارزات زنان افغانستان را به گوش زنان و مردم این شهر برسانیم.

دراین گردهمایی تلاش کردیم که پلاکارد هایی که با ابتدایی ترین شکلی که میتوانستیم با موقعیت  بدی که داریم تهیه کنیم را درست کردیم و تحت شعار های: نه به بنیادگرایان اسلامی، نه به امپریالیتسهای آمریکایی، مبارزه ما علیه طالبان زن ستیز ادامه خواهد داشت، از مبارزات زنان افغانستان علیه طالبان ضد زن حمایت کنید به خیابان امدیم.

در این گردهم آیی 50 عدد از بیانیه سازمان زنان هشت مارس به زبان انگلیسی در بین زنان پخش شد.

جمعی از زنان هوادار سازمان هشت مارس (ایران-افغانستان) در شهر لومان فرانسه

9 مارس 2020