گزارشی کوتاه از شرکت در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران/ و در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان - لندن

گزارشی کوتاه از شرکت

در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

لندن،۲۶ ژانویه ۲۰۱۹- در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان)

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان