به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان جزئی از نظام مردسالار حاکم بر جهان است!

میلیونها زن هر روزه در سراسر جهان مورد تعرض و خشونت، ضرب و شتم، از ازدواج های اجباری، محرومیت اقتصادی، تا تجاوز و ناقص سازی جنسی و قتل های ناموسی واقع می شوند.

خشونت علیه زنان از تولد تا مرگ که از جانب دولت، اجتماع و خانواده اعمال می شود، پدیده ای است که خارج از مرزهای جغرافیائی، در اشکال گوناگون وجود دارد. در سطح جهانی از هر ده زن، شش زن خشونت فیزیکی و یا آزار جنسی را تجربه می کنند. خشونت علت اصلی مرگ و ناقص شدن زنان در سراسر جهان است.  

انواع خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی علیه زنان بعنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمانبرداری از مردان است؛ و از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار در جهان امروز است. زنان روزانه مورد انواع خشونت در خیابان، دانشگاه، محل کار قرار گرفته و در خانه که باید مکان امن باشد بیش از هر جای دیگر در معرض مخاطره هستند.

بیش از سی سال است که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با اتکا به قوانین زن ستیز اسلامی عقب ماندگی، سرکوب و خشونت علیه زنان را مستمر، قانون مند و سازمان یافته  پیش برده و نهادینه کرده است. در مقابل مقاومت و مبارزه زنان برای  پایان بخشیدن به خشونت دولتی و خانگی نیز ادامه داشته است.

حلقه های زنجیر بهم پیوسته خشونت علیه زنان در ایران خشونت دولتی، خشونت خانگی و خشونت اجتماعی است. حلقه اصلی این زنجیر خشونت دولتی است. با سرنگونی جمهوری اسلامی حلقه اصلی زنجیر خشونت سیستماتیک دولتی که تقویت کننده خشونت خانگی و اجتماعی است  در هم شکسته خواهد شد.   

در زمانی که زنان در ایران در کوچه و خیابان و مهمانی های خصوصی مورد تجاوز گروه ی مردان قرار می گیرند، زنانی که در میدان التحریر برای آزادی خود و مردم مصر مبارزه می کنند مورد تعرض و تجاوز مردان اسلامی قرار میگیرند، و در لیبی بعد از هشت ماه مبارزه خونین مردم و بیش از سی هزار کشته اعلام موجودیت دولت "جدید" با خشونت علیه زنان با آزادی چند همسری آغاز می گردد.

اگر چه خشونت علیه زنان پدیده ای گسترده و جهانی است ولی نوع و شدت آن در جوامع مختلف تفاوت دارد. خشونت در کشورهای امپریالیستی با تجارت سکس و فیلم های پورنوگرافی، استفاده از زنان بعنوان کالای جنسی، دستمزد کمتر نسبت به مردان، بیکاری و اخراج سازی، و در مواردی لغو حق سقط جنین و غیره پیش می رود.

باید به فصل مشترک کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای عقب نگاه داشته شده آگاه بود. در هر دو این جوامع خشونت علیه زنان به اشکال مختلف صورت می گیرد و فرودستی زنان، تبعیض و نابرابری های اجتماعی در سطوح مختلف اعمال می شود که ریشه در نظام طبقاتی دارد که نابرابری های جنسیتی جزئی از استراتژی نظام جهانی مردسالار است. در نتیجه همان قدر که خشونت علیه زنان جهانی شده است، مقاومت و مبارزه زنان نیز ابعاد جهانی بیشتری به خود گرفته است.

بیائید مبارزه خود را علیه نظام مردسالار سرمایه داری جهانی متحدانه پیش ببریم و تلاش گسترده تری را برای ایجاد تشکل و سازمانیابی زنان انجام دهیم. زنان ستمدیده را به آگاه ی انقلابی فرا خوانیم و خشم آنها را به نیروی مبارزاتی تبدیل کنیم. از تجربه مبارزات زنان در سراسر جهان که همرزم و همسر نوشت ما هستند بیاموزیم و از آنها پشتیبانی کنیم. از این طریق می توانیم بطور آگاهانه و هدفمند بر علیه نظام مرد سالار حاکم بر جهان مبارزه ای متحدانه برای از بین بردن هر نوع خشونت علیه زنان را سازمان دهیم. اتحاد آگاهانه و فعالیت متشکل ما زمینه بر پائی یک جنبش انقلابی گسترده در هر نقطه از جهان برای نابودی نظام مردسالار جهانی بوده و پیروزی و رهائی زنان از هر گونه خشونت، ستم و استثمار و قوانین نابرابر بدان وابسته خواهد بود.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

25 نوامبر 2011

www.8mars.com  /   zan_dem_iran@hotmail.com

این مطلب در نشریه هشت مارس شماره 24 به چاپ رسیده است.