نه به امپریالیسم

نه به امپریالیسم! نه به ارتجاع!

فراخوان به شرکت در مبارزات جهانی در مقابل اجلاس جی هشت

    

 در روزهای دوم تا نهم ژوئن آینده، سران هشت کشور صنعتی جهان (جی هشت) در شهر روستوک آلمان  گردهم می آیند تا جنایت های بیشتری را در خاورمیانه  طراحی کنند و پیرامون  سهم خود از استثمار و غارت مردم نقاط مختلف دنیا، به چانه زنی بپردازند. طرح های نظامی آمریکا علیه ایران، یکی از مباحث این اجلاس خواهد بود.

  طبق معمول هر ساله، مبارزین ضد سرمایه داری از اقصی نقاط جهان (و به ويژه اروپا) در مقابل گردهمائی جی هشت حضور می یابند تا پژواک فریاد  میلیاردها انسان کره خاکی علیه نظام آدمخوار سرمایه داری باشند. از زمان آغاز جنگ و سپس اشغال افغانستان و عراق، این جنبش ضد سرمایه داری تبدیل به جنبش ضد جنگ نیز شده است. مبارزات جهانی در مقابل اجلاس جی هشت بازنمای وحدت انترناسیونالیستی مردم جهان است. شرکت ما در این روزها، بهترین فرصت برای ایجاد پیوند میان جنبش های سیاسی و اجتماعی در ایران با  جنبش های انقلابی و مترقی و کمونیست در غرب است.

 شرکت متحدانه و فعالانه فعالین سازمان ها و احزاب کمونیست، چپ و ترقی خواه اپوزیسیون ایران در تبعید، فعالین جنبش زنان، جنبش کارگری و دانشجوئی، و هنرمندان انقلابی و مترقی در مقابله با اجلاس جی هشت نشانگر باز کردن جبهه نوینی در مبارزه علیه تبهکاری های نظامی آمریکا است. تا کنون جای جنبش سیاسی انقلابی ایران در صف مبارزات ضد جنگ اروپا خالی بوده است. درنگ جایز نیست! نباید بگذاریم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانش خود را درا صف مبارزه علیه سرمایه داری جهانی و جنگ های امپریالیستی جا کنند. ما باید به مبارزین جنبش ضد جنگ یادآوری کنیم که:

- جمهوری اسلامی ایران، بطور غیر رسمی اما فعالانه در اشغال عراق با ارتش های آمریکا و بریتانیا همکاری کرد.  سران جمهوری اسلامی بارها بطور رسمی اعلام کرده اند که ارتش های آمریکا و دیگر کشورهای غربی، بدون کمک جمهوری اسلامی، نمی توانستند خاک افغانستان را اشغال کنند.

- جمهوری اسلامی ایران 28 سال پیش در نتیجه ی سرکوب قیام مردم ایران و سازش برخی کشورهای امپریالیستی از جمله آمریکا با بنیادگرایان اسلامی ایران بر سر کار آمد.

- جمهوری اسلامی ایران در 28 سال گذشته، ده ها هزار کمونیست و غیر کمونیست، فعالین جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش ملی کرد، بلوچ، ترکمن و عرب و... را به قتل رساند یا در زندان های مخوف محکوم به مرگ کرد. هزاران زندانی سیاسی کمونیست و غیر کمونیست را در سال 1988 (1367) در فاصله دو هفته به دار کشید. 

- در جمهوری اسلامی ایران، زن رسما و قانونا برده ی مرد است و مرد در کشتن زن و فرزندان آزاد است.

- جمهوری اسلامی ایران یک رژیم مذهبی است که پیروان مذاهب غیر رسمی (غیر شیعه) را، در معرض اذیت و آزار دائمی قرار می دهد.

- جمهوری اسلامی ایران، با سرکوب مبارزات کارگران نفت، کنترل کمپانی های نفتی آمریکائی و بریتانیائی را بر نفت ایران تضمین کرد.

- جمهوری اسلامی ایران، مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران است. گلوبالیزاسیون افسارگسیخته زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است.

- بطور خلاصه، این رژیم، یک رژیم مرتجع وابسته به نظام سرمایه داری جهانی است. اختلافات آن با  آمریکا، تغییری در ماهیت این رژیم نمی دهد. در دعوای میان امپریالیسم و ارتجاع، نمی توان جانب یکی را گرفت و بزیر پرچم یکی دیگر از این دشمنان غلتید.

  ما باید به مبارزین جنبش ضد جنگ در اروپا بگوئیم که:

امپریالیسم آمریکا برای ممانعت از انقلابات مردم خاورمیانه تلاش می کند دو قطبی "طرفداری از طرح های آمریکا یا بنیادگرایان مذهبی" را به مردم این منطقه تحمیل کند.  نتیجه ی شکل گیری این دو قطبی را در عراق می بینیم. مردم عراق بدلیل آنکه نتوانستند قطبی مستقل از این دو (امپریالیستها و مرتجعین) تشکیل دهند و بدور یک افق سیاسی روشن برای رهائی خود از چنگال امپریالیسم و ارتجاع مبارزه کنند، امروز در لای منگنه امپریالیستها و بنیادگرایان اسلامی در حال نابود شدن هستند. ما انقلابیان و نیروهای مترقی ایران، عزم کرده ایم نگذاریم این دو قطبی مهلک بر صفوف مردم ایران تحمیل شود. مردم باید مستقل از این دو صف امپریالیستی و ارتجاعی، برای رهائی خویش، مبارزه کنند.

 ما مبارزین کمونیست و چپ و انقلابی و آزادیخواه، سخنگویان این صف مردمی هستیم و برای شکل گیری و گسترش آن در میان مردم ایران تلاش می کنیم. ما در میان خود برای انجام این وظیفه تاریخی متحد می شویم و از نیروهای انترناسیونالیست در جنبش ضد جنگ، ضد اشغالگری و ضد گلوبالیزاسیون می خواهیم که به تقویت این سیاست و فقط این سیاست در رابطه با ایران بپردازند.

 رفقا و دوستان: متحدانه و فعالانه  در گردهمائی ضد جنگ، ضد اشغالگری و ضد گلوبالیزاسیون در روستوک شرکت کنیم و به مردم جهان نشان دهیم که در مقابل قلدری های قدرت های امپریالیستی جهان خواهیم ایستاد و در این ایستادگی ذره ای به جمهوری اسلامی که با 28 سال سرکوب مردم و خدمت به نظام جهانی سرمایه داری، برای ورود ارتش های امپریالیستی به ایران راهگشائی کرده است، امتیاز نخواهیم داد. تا دیر نشده صف خود را یکجا جمع کنیم و در این ساعات و لحظات حساس در باز کردن راهی جدا از امپریالیسم و ارتجاع بکوشیم.

پیش بسوی روستوک با پرچم رهائی بخش ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع جمهوری اسلامی!

برای آینده ای بدون استثمار، بدون ستم بر زن، بدون ستم ملی، بدون جنگ های امپریالیستی و ارتجاعی، با هم متحد شویم!     

از شمال تا جنوب؛ از غرب تا شرق ایران؛ کرد و عرب و فارس و ترک و بلوچ و لر و ترکمن، متحد شویم و با این دو دشمن مقابله کنیم!

کارگران و زنان و دانشجویان و معلمان مبارز، افق  جنبش های اجتماعی خود را با این سیاست رهائی بخش روشن کنید!

اول ماه مه 2007

کمیته هماهنگی علیه G8

اسامی سازمانها، تشکلها و افرادی که تا کنون از این فراخوان حمایت کرده اند به شرح زیر است:

اتحادیه پناهندگی ملی و دیموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت)

سازمان پناهندگی پرایم – هلند

خانه هنر – هلند

سازمان زنان هشت مارس (ایرانی – افغانستانی)

سازمان ملی – دموکراتیک آوارگان افغانی

کمیته مرکزی حزب سوسیالیست ایران

اتاق اتحاد سوسیالیست ها در پالتاک

فعالین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

کانون آرش (هلند)

فعالین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 

 

 

افراد:

گیل آوایی  پویان انصاری احمد پوری امیر حسن پور آذر درخشان  م. شکیب

بهزاد کاظمی  سیروس کفائی  فریدون گیلانی  ناصر نجفی  فیروز کمالی

مهناز نوآری  برهان عظیمی  شهاب شکوهی   یوسف پارسابناب

ایرج جنتی عطائی  رضا آزاد  فیروز کمالی   زیبا کرباسی مهناز برابری  پیمان برابری 

 

برای اطلاعات  بیشتر و حمایت از این فراخوان، لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید:

Iran.AntiG8@gmail.com