روز ٢١ تیر١٤٠١ برگی زرین از تقویم مبارزات زنان علیه حجاب اجباری!

از روزهای قبل به ویژه در روز ٢١ تیر زنان جسور و عصیان گر با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون خود با سر نکردن حجاب در اماکن عمومی  کارزار سرکوبگرانه و زن ستیزانه «حجاب و عفاف» و ایدئولوژی پوسیده رژیم تئوکراتیک را شکست دادند. زنان شجاع  به ویژه زنان جوان با روحیه تعرضی در کوچه و خیابان با برداشتن حجاب از سر و ارسال پیام از طریق ویدئو خشم و انزجار خود را از کل نظام ضد زن حاکم نشان دادند و اعلام کردند که نه تنها به این کارزار های رنگ و رو باخته گردن نمی گذارند، بلکه مبارزه خود را برای کسب  آزادی و رهایی که با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی آغاز می گردد، ادامه خواهند داد.

مبارزه و مقاومت زنان که از ۸ مارس ١٣٥٧ علیه حجاب اجباری رژیم و اعلام جنگ زن ستیزانه اش آغاز شد، در دی ماه ۹۶ توسط «زنان/ دختران خیابان انقلاب » در شرایط عینی شکل گرفته آن دوره که ماحصل آن خیزش ستمدیدگان شد، جهش کرد. در این دوره  مبارزه و مقاومت زنان از «بدحجابی» عبور کرد و به بی حجابی رسید . در واقع شکل مبارزه و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری  از تدافعی به تعرضی تبدیل شد. این چرخش، نقطه عطف مهمی در مبارزه و مقاومت زنان علیه محوری ترین خشونت سازمان یافته دولتی بود. در حقیقت جنگ نابرابری که زنان از ۸ مارس ٥٧ علیه حجاب اجباری آغاز کردند و در تمامی این سال ها ادامه پیدا کرد در دی ۹۶سکوی پرش مبارزه زنان علیه حجاب اجباری را ایجاد کرد و شکست برنامه های رژیم را بیش از پیش عریان ساخت.از آن زمان تا کنون مبارزه زنان علیه حجاب اجباری با سرنکردن آن در کوچه و خیابان وسعت یافت و شکل عمومی تری به خود گرفت.

پتانسیل زنان و نقش زنان پیشرو و موقعیتی که در اثر مبارزه و مقاومت خود تا کنون کسب کرده است به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بدل شده است. مبارزه و مقاومت چهل و سه ساله زنان علیه حجاب اجباری، علیه قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی و نقش غیرقابل انکار زنان در همه مبارزات، نشان داده است که چه نیروی مبارزاتی عظیمی در زنان نهفته است که به واقع هنوز نمود بیرونی گسترده نیافته است. هر چقدر زنان با سازمان یابی و هدایت یک گرایش رادیکال در مبارزه علیه حجاب اجباری و شرکت در مبارزات جاری جامعه علیه رژیم شرکت کنند، پتانسیل مبارزاتی زنان بیشتر و بیشتر شکوفا می شود و این گونه هم شرایط برای جلب بیشتر زنان به مبارزه فراهم می شود و هم به رژیم زن ستیز ضربات حساب شده تری وارد می شود.

درود بر آن دسته از مردانی که به اشکال مختلف از حجاب سر نکردن زنان دفاع کرده و در کنار زنان جسور قرار گرفتند. درود بر مردمی که در مقابل سرکوبگران ارشاد و مزدوران «نامحسوس» برای دستگیری زنانی که حجاب بر سر نداشتند ایستادند و دخالت آگاهانه کردند.

درود بر همه زنانی که در اقصی نقاط جامعه در ٢١ تیر با سر نکردن حجاب در مقابل طرح های رژیم تبهکار و زن ستیزجمهوری اسلامی جسورانه ایستادگی کردند و سطح مبارزه را در خدمت به رهایی از ستم جنسیتی در هر شکلی، ارتقاء دادند.سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢٢ تیر ١٤٠١/  ١٣ژوئیه ٢٠٢٢