سلسله یادداشتهایی در مورد مبارزه علیه نشست سران هشت کشور صنعتی در آلمان

چرا اپوزیسیون رادیکال و مترقی ایرانی در مبارزات علیه جی ایت شرکت می کند:(2)

 چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی خود را نه فقط ضد جمهوری اسلامی بلکه مخالف کل نظام سرمایه داری می دانند.

 چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی نه فقط مخالف جمهوری اسلامی هستند بلکه در پی تحقق جهانی دیگر، جهانی بر پایه های عدالت اجتماعی و رفع هرگونه ستم و استثمار از جمله ستم و استثمار جنسی.

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی در پی تحقق جهانی دیگرند، جهانی که زمینه های  تعالی  بشر و نفی از خود بیگانگی اوست. جهانی که در آن انسان ها داوطلبانه وارد تعاون و همکاری می شوند، که در آن تفاوت های میان زن و مرد، تبدیل به بالادستی و فرودستی اجتماعی نمی شود، که در آن مالکیت و مبادله و سود کلماتی اند که فقط در متون تاریخی یافت می شوند، جهانی که در آن "فکر" و "فرهنگ" با هدف ارزش گذاری انسان ها و تحمیق شان تولید نمی شود، که در آن  لازم نیست قانونی برای "نظم اجتماعی" وضع شود، که در آن.....

چون بخش بزرگی از ایرانیان تبعیدی به اشکال مختلف مرز خود را با ناسیونالیسم و حفظ منافع کشور خود کشیده اند و خود را نیروهای جهان وطنی می دانند، خود را گردانهایی از ارتش واحد ستمدیدگان جهان می دانند. در مبارزات علیه جی هشت گردان های مختلف ستمدیدگان  و مخالفین نظام سرمایه داری گرد می آیند تا وحدت صفوف ستمدیدگان سراسر جهان را در مقابل دشمنان اکثریت مردم به نمایش بگذارند. نمایشی از هم سرنوشتی مردم سراسر جهان و نمایشی از مبارزه متحد ستمدیدگان علیه صفوف متحد مرتجعین حاکم بر جهان.

 امسال ضرورت شرکت ایرانیان تبعیدی رادیکال و انقلابی، ضد نظام سرمایه داری و امپریالیسم در مبارزات علیه جی هشت چند بار بیشتر از گذشته است و چرا؟

بخش بزرگی از  نیروهای ضد امپریالیست، ضد جهانی سازی سرمایه دارانه،  در مبارزات علیه جی هشت حضور خواهند داشت. یکی از  شعارهای مرکزی مبارزات ضد جی هشت علیه اشغال عراق و افغانستان و دخالت نظامی امپریالیستها در ایران است.

 بسیاری از توده های شرکت کننده در این مبارزات، تصویری واقعی  از جامعه ایران ندارند،  بسیاری از آنها تحت تاثیر تصویر ارائه شده توسط رسانه های امپریالیستی هستند،  تصویری کاذب و قلابی: تصویری دوقطبی!  جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا! در این تصویر حضور مردم ایران و مبارزات آنها برای تحقق آینده ای دیگر غایب است.

تصویری کاذب که هردو طرف ارتجاعی از  آن  نفع می برند، تا بتوانند بخش هایی از مردم جهان را حول سیاست های ضد انسانی خود به بازی بگیرند. امپریالیست آمریکا این تصویر دوقطبی را تقابل استبداد و آزادی اعلام کرده است. به اصطلاح، خودشان را نماینده "آزادی" و مرتجعین جمهوری اسلامی را نماینده استبداد معرفی می کنند.  مرتجعین جمهوری اسلامی نیز آن را تقابل میان استعمار و استقلال می خوانند و به اصطلاح خود را نماینده آمال استقلال طلبانه مردم ایران قلمداد می کنند!

حضوراکثریت مردم ایران  که در جنبش های اجتماعی ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع داخلی در حال رقم زدن آینده خود هستند، با تصویر دوقطبی مرتجعین حاکم بر جهان جور در نمی آید. در صورت مطلع شدن مردم جهان از این واقعیت مهم، آن گاه رجز خوانی دولت بوش برای استقرار "دمکراسی و آزادی زنان"  در ایران، حتی پادوهای کاخ سفید را هم قانع نخواهد کرد تا  پشتوانه نئوکانها برای روغنکاری ماشین جنگی و دخالت در ایران شوند!

وجود جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش جوانان انکار می شود چرا که در صورت مطلع شدن مردم جهان از این واقعیات مهم، حتی ساده ترین مردم خاورمیانه هم  ادعای "استقلال طلبی" مرتجعین اسلامی  را باور نخواهند کرد. حکومتی که نیمی از جمعیت خود را در حیطه قانون، فرهنگ و اقتصاد در موقعیت بردگی قرار داده است، حکومتی که صدها دانشجو را فقط بدلیل حق بیان در زندانها  تحت بدترین شرایط و شکنجه قرار میدهد.  دهها کارگر فقط بخاطر داشتن تشکل مستقل کارگری دستگیر  و زندانی میشوند.  تنها خاصیت "استقلال طلبی" جمهوری اسلامی ایران، فقر، فحشا، اعتیاد، سرکوب و استثمار اکثریت مردم است.

 تضاد بین جمهوری اسلامی و امپریالیستها، تضاد درون نیروهای نظم ارتجاعی حاکم بر جهان است و هیچ ربطی به تضاد مردم ایران با مرتجعین جمهوری اسلامی و اشغالگران امپریالیستی ندارد. اما  هر یک از این دو قطب ارتجاعی تلاش می کنند از تنفر مردم به نفع خود استفاده کنند: جمهوری اسلامی از تنفر مردم نسبت به جنایاات اشغالگران امپریالیست و امپریالیستها از تنفر مردم نسبت به واپسگرایان جمهوری اسلامی!

 اپوزیسیون مترقی و آزادیخواه ایرانی در مبارزات ضد جی هشت شرکت خواهد کرد،  تا این تصویر کاذب را از ذهن صدها هزار رزمنده آزادیخواه پاک کند و تصویری واقعی از جامعه ایران و مبارزات مردم ایران به آنان دهد.

 در مبارزات ضد جی هشت هواداران جمهوری اسلامی نیز سعی می کنند از تنفرهزاران هزار زن و مرد از جنایات امپریالیستها به نفع خود سود جویند و دستهای  آلوده و خونین خود را  در جنایات امپریالیستها بشویند و در مقابل افکار عمومی مترقی جهان ژست ضد امپریالیستی بگیرد.

 نیروهای انقلابی ضد امپریالیستجهاانی، در مورد جنبش های کارگران و زنان و دانشجویان ایران چیز زیادی نمی دانند. آنها نیاز دارند که ما، اپوزیسیون مترقی و رادیکال را در کنار خود داشته باشند تا ناچار نشوند در مقابله با دخالتگری آمریکا و متحدینش در ایران، پشت جمهوری اسلامی قرار گیرند.

 آنها حق دارند بدانند و بشنوند که در ایران جنبش های اجتماعی پر قدرتی در جریان است که مشروعیت مرتجعین اسلامی را زیر سئوال برده است. نیروهای مترقی ضدامپریالیست، ضد سرمایه داری حق دارند صدای مبارزات مردم ایران را بشنوند. آنها وقتی احساس می کنند که مبارزه شان علیه دخالتگری امپریالیستی نه به نفع مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران، بلکه در حمایت از مبارزات مردمی است که می خواهند سرنوشت خود را خود بدست گرفته و جهانی دیگر بنا کنند، سرشار از شور و امید  و انرژی می شوند.

 جنبش های اجتماعی ایران حق دارند از نیروهای ایرانی رادیکال در خارج کشور بخواهند که صدای مبارزات آنان را به گوش هم سرنوشتان شان برسانند. فعالین زنان، فعالین جنبش رادیکال کارگری و دانشجویی در داخل کشور حق دارند که از ما نیروهای چپ و رادیکال بخواهند به شرکت کنندگان در جی هشت بگوییم که مردم ایران مجبور به انتخاب بین امپریالیستها و جمهوری اسلامی نیستند،  نیاز به قیم و منجی ندارند.  شاهد این مدعا جنبش زنانی است که جسورانه و مصمم در مرکز صحنه سیاسی ایران در حال عرض اندام است.

 ما  زنان هشت مارس برای سفر به هایلیگندام و پیوستن به هزاران نیروی ضد جنگ،  ضد سرمایه داری، ضد امپریالیسم و .... آماده شده ایم.  ما نخواهیم گذاشت، جمهوری اسلامی در صفوف ستمدیدگان تفرقه بیاندازد. با تمام قوا تلاش خواهیم کرد، نگذاریم هواداران بنیادگران اسلامی حاکم بر ایران در صفوف نیروهای آزادیخواه و مترقی جهان رخنه کنند.  فقط با طنین صدای مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان و اکثریت مردم ستمدیده ایران، قادر خواهیم شد، رجزخوانیهای باصطلاح ضد امپریالیستی بنیادگرایان اسلامی را سنگ روی یخ کنیم!

 سازمان زنان هشت مارس  (ایرانی، افغانستانی)

27 می 2007

 www.8mars.com