بر جنایات جمهوری اسلامی پایانی نیست!

رها (فاطمه) اناری، 17 ساله روز 19 شهریور 1401 در خیزش ژینا، زمانی که مردم در زیبا شهر قرچک در خیابان بودند و با نیروهای سرکوبگر درگیر بودند، دوگلوله به پنجره خانه شان که نزدیک این صحنه درگیری بود شکیک شد و به شکم او اصابت کرد. این دوگلوله باعث پاره شدن شکم، آسیب به کلیه و شکستگی مهره سوم کمر رها شد. با این که سریعا به بیمارستان منتقل شد و مورد جراحی قرار گرفت، اما وضعیت رها رو به وخامت رفت. رها به خاطر وخامت وضعیت سلامتی قادر نشد به مدرسه برود.  ماموران امنیتی خانواده رها را تحت فشار قرار دادند که اگر رضایت نامه بدهند و شکایتی نکنند مخارج درمان را پرداخت خواهند کرد، اما خانواده رها نپذیرفتند و برای تامین مخارج بیمارستان و دارو های او مجبور شده اند که وسائل مورد نیاز زندگی شان و ...را بفروشند.

بر جنایات جمهوری اسلامی پایانی نیست. جمهوری اسلامی تنها صد ها نفر را در خیزش ژینا نکشت، تنها صد ها نفر را کور نکرد، تنها ده تا دوازده هزار نفر از خیزشگران را زندانی نکرد، بلکه زندگی بیشمار افرادی هم چون رها را نیز از آنان گرفت. افرادی که خبر زخمی و تیر خوردن شان علنی نشده است و به گوش مردم نرسیده است.

 تلگرام کارزار زنان

٢ ژوئن ٢٠٢٣