این بار نوبت پرستوشهبازی بود!


دوشنبه 8 خردادماه، پرستو شهبازی زن جوان ١۸ ساله که مادر یک کودک چند ماهه نیز بوده در دهگلان توسط همسرش ابتدا با خشونت تمام حلق‌آویز شده و سپس با ضربات چاقو به شیوه‌ کاملاً وحشیانه‌ای به قتل رسیده است.

پرستو شش سال قبل ودر حالی که فقط ١٢ ساله بوده به عقد اجباری با مردی که اعتیاد به مواد مخدر داشته، در آمده است.

خبر از : هه‌نگاو


اخلاقیات مذهبی و سنتی عقب‌مانده و قوانین زن‌ستیز و مردسالارانه حاکم  که به هر مردی قدرت سرکوب و ستم بر زنان را می‌دهد، تقویت تفکری که زن را جزئی از مایملک مرد می‌داند، نتیجه‌ای جز وحشیانه‌ترین شکل خشونت بر زنان و قتل آنان را نمی‌تواند در بر نداشته باشد.

زنان  با چاقو تکه تکه می شوند، سرشان از تن جدا می‌شود، سوزانده می شوند ...  تا به آن‌ها یادآوری شود که تنها "عفت، پاکدامنی، مطیع بودن، نجابت و سر به زیری" آن‌ها تجسم "برتری، سربلندی، سلطه، قدرت، اقتدار و سالاری و ناموس" مردان‌شان است. این حد از توحش، سلطه و مالکیت مرد بر تمام اعضای بدن و روح و روان زن را نسبت به هیچ گروه و دسته‌ای نمی بینیم مگر به بردگان.

بر بستر شرایط حاصله از خیزش ژینا،باید بیش از گذشته افکارمان را در درک از ستم بر زن و ریشه آن ارتقا دهیم تا صفی متحد و متشکل از زنان مبارز و آگاه را در برابرنظام پدر/مردسالارسرمایه داری حاکم و هرگونه رابطه مبتنی بر سلطه و مالکیت در تمام اشکالش سازمان‌دهی کنیم و مبارزه را  ادامه دهیم تا بتوانیم به مالکیت بر بدن مان نقطه پایانی بگذاریم.

٣ ژوئن ٢٠٢٣