به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

https://www.ri-awwb.org/wp-content/uploads/2018/11/photo-890x332.jpg

به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زن

زنان پناهجو: سفر در میان تنلهای وحشت و خشونت

 

گزارش کوتاه بود «زهرا دختر ۱۰ ساله افغان در منطقه پل خشت ، در شب اول ازدواجش بر اثر مقاربت جنسی توام با خشونت جان داد». زهرا اولین کودکی نیست که این چنین قربانی خشونت جامعه مردسالار می شود و آخرین نخواهد بود. آمار ها نشان می دهد که ابعاد خشونت در سطح دنیا روبه وخامت نهاده. خشونت هایی که در جامعه مرسوم است با توسل به مذهب و سنتهای عقب مانده ارتجاعی و قوانین دولتی در کشورهای اسلامی همانند افغانستان و ایران تحکیم می شوند. در کشورهای اسلامی همچون ایران زنان علاوه بر رواج سنت های ارتجاعی و مناسبات اجتماعی زنان تحت خشونت دولتی نیز بسر می برند. حجاب اجباری، و بقیه قوانین زن ستیزانه نمونه بارز چنین خشونتی است. در برخی کشورها همانند سوریه، افغانستان، یمن و برخی کشورهای آفریقایی..اوضاع ناشی از جنگ خشونت علیه زنان را شدت بخشیده است. همچنین در کشورهایی که دچار فقر اقتصادی هستند فقر و گرسنگی بر دامنه خشونت علیه زنان افزوده است. همین مسئله برای بسیاری ازخانواده ها و بخصوص زنان چاره ای باقی نگذارده مگر اینکه محل اقامت و خانه خود را رها کنند و به کشور دیگری مهاجرت کنند. در این میان زنان مهاجر و پناهنده به طعمه ای برای خشونت بیشتر در جامعه مردسالارمبدل شده اند. این اوضاع و جنگهای امپریالیستی باعث ظهور نیروهای بنیادگرایی مثل داعش و القاعده و ظهور دولت های اسلامی از یک طرف و پدیده هایی مانند ترامپ و رشد نیروهای فاشیستی و دست راستی در کشورهای امپریالیستی از طرف دیگر شده است.

 

آنچه که این نیروهای پوسیده حداقل در عمل با آن متحدند، فشارها و خشونت هایی است که بر سر زنان در کل جهان روا می رود. تحقیر زنان توسط ترامپ که باعث برانگیختن خشم میلیون ها زن شده است، نشانه ای است از تلاش برای تحکیم مناسبات مردسالارانه در آمریکا و غرب و از طرف دیگرشدت گرفتن خشونت در کشورهای جنگ زده آفریقایی همچنین در سوریه، عراق و افغانستان. کشورهایی که تحت سلطه دولت های اسلامی است، خشونت بر زنان یکی از ستونهای اصلی حکومت آنهاست. آنچه بر سر زنان ایزدی توسط داعش آمد، آنچه بر سر زنان سوری و آفریقایی بر اثر جنگ در کمپ های پناهندگی می آید، آنچه بر سر زنان ایران و افغانستان به خاطر حاکمیت یک رژیم مذهبی می آید نشانی از این واقعیت است.

 

در میان پناهندگان ، صدها هزار زن که به تنهایی مهاجرت کرده اند و یا مسئولیت خانواده خود را بر عهده دارند مجبورند تا با تحمل سختیها از میان تنلهای وحشت عبور کنند و در نهایت به زنان پناهجویی مبدل شوند. زنان پناهنده با شوکی دوگانه روبرو می شوند از یک طرف جدایی اجباری از خانواده و محیطشان از طرف دیگر اضطراب و نگرانی های زندگی در محیط جدید با مشکلات مربوط به آن. مثلا در میان پناهجویان سوری در لنبان و یا ترکیه و نه تنها در آن جا محافظت از دختران شان از سوء استفاده های جنسی و تجاوز یک معضل است و گاها برای چنین محافظتی آنها را در سنین کم مجبور به ازدواج مجبور می کنند. یعنی خشونتی دیگر!

 

طبق گزارشی از سازمان ملل « آزار و خشونت خانگی و ازدواج در سنین کم و ازدواج اجباری» در میان زنان پناهجو یک روند است. طبق همان گزارش ۸۰ درصد پناهجویان را زنان و بچه هایی تشکیل می دهند که مسئولیت عمده آنان با زنان است. کسانی که بسیاریشان به خاطر تهدیدات دائمی خشونت و سوء استفاده جنسی شدیدا افسرده و در وحشت زندگی را می گذرانند.

بیاد داریم که چگونه افراد مهاجم به روستایی در کنگوی جنگ زده، به سوزان، مادرش و خواهرانش در برابر فرزندانشان بکرات تجاوز کردند، شوهر و پدرش را وحشیانه کشتند. او از این تجاوز آبستن شد. هنگامی که او به کنیا فرار کرد، و در یک کمپ پناهندگی رفت، به همین خاطر مورد سرزنش و اذیت و آزار قرار می گرفت و بخاطر این تجاوز از جانب بسیاری طرد می شد، و ادامه زندگی برای او جهنمی بیش نبود و پیوسته مورد اذیت و آزار و سوء استفاده بیشتر مردان قرار می گرفت.

 

داستان زهرا زن سی ساله سومالیایی را نیز بیاد داریم وقتی قبیله دشمن به روستایشان حمله کرد، شوهرش به همراه بقیه مردان روستا کشته شد، وبه زهرا و دو دختر بزرگش بارها تجاوز شد، او به کنیا گریخت، اما کمپ پناهندگی در کنیا، خطر تجاوز و سوء استفاده و گرسنگی را خاتمه نداد. مردان اکثرا به زور وارد خانه او می شدند و می گفتند که او نمی تواند نه بگوید چرا که او یک فاحشه است. بلکه همین مسئله باعث طرد شدن او می شد و جیره غذایی او پیوست دزدیده می شد.

 

واقعیات نشان می دهند که تجاوز و آزار جنسی بخش جدایی ناپذیر و نهادینه شده در این کمپ های پناهندگی است که به اشکال مختلف چه در آفریقا چه در لبنان و ترکیه و یا در کاله فرانسه و یا در کمپ های پناهجویان در ایتالیا و یا یونان و …ادامه دارد.

با توجه به آنچه که در جهان می گذرد و با توجه به جنگ افروزی های امپریالیستها در اقصی نقاط جهان که هم اکنون در خاورمیانه و آفریقا متمرکز است می توان تصور کرد که این موج برای مدت نا معلومی در آینده ادامه خواهد یافت و زنان بار بزرگ آنرا بردوش خواهند داشت. ما وظیفه داریم که سیاست های جنگ افروزانه قدرتهای بزرگ را به خاطر منافع امپریالیستی شان و سیاستهای شونیستی تحقیرآمیز شان علیه پناهجویان را که باعث این ستم های غیر قابل توصیف علیه توده های زحمتکش و بخصوص زنان شده است را افشا کنیم و آنرا به مبارزه ای علیه امپریالیسم جهانی مبدل کنیم.

 

مبنع: https://www.ri-awwb.org/2018/1353/