بهاران خجسته باد!

بهاران خجسته باد!

به امید بهاری که  زنان رهایی شان را جشن بگیرند. به امید روزی که همه انسان ها آزاد از بند ستم و استثمار، بهارشان را جشن بگیرند.  مبارزه مان را تا آن روز ادامه می دهیم ....

شعر از ناهید وفایی

 

خواستم خیابانی بکشم

که در آن

گیسوان زنان سرزمین‌ام با باد

می‌رقصید

پلیس قانون آورد و نگذاشت

خواستم خانه‌ای بکشم

که در آنجا ارزش زن و اشیاء یکسان نبود شیخ کتاب کهنه‌اش را آورد و نگذاشت

خواستم مدرسه‌ای بکشم

کوچه‌ای

باغی

اتاقی

کنجی که برای زن قفس نباشد

یکی یکی آمدند

شرف با اسلحه

ناموس با خنجر

و سنن کهن با چاقو

تو ای زن محبوس سرزمین من!

در لابلای کدام کتاب؟

کدام قانون

کدام تبصره

در پی یافتن آزادی و عدالتی؟

به خیابان بیا و آنجا را تصاحب کن!

با قدمهایت به لرزه در آور

زمینی را که از آن تو نیست

و فریاد کن

هر آنچه را که لحظه به لحظه

در کنج کنج این سرزمین

از تو سلب می‌کنند

به خیابان بیا!

به خیابان بیا و آنجا را تصاحب کن!

برگرفته از تلگرام سازمان هشت مارس

@hashtemars