تظاهرات عليه رفتار نظاميان آمريکايی در افغانستان

تظاهرات عليه رفتار نظاميان آمريکايی در افغانستان

 

صد ها تن از اهالی بگرام در شمال کابل در مقابل قرارگاه مرکزی آمريکاييان در افغانستان، دست به تظاهرات زدند. بی بی سی-

اين تظاهرات پس از آن برگزار شد که نيروهای ائتلاف ضد تروريسم به رهبری آمريکا مستقردر افغانستان ۸ تن از اهالی بگرام را بازداشت کردند.

در اولين ساعات روز سه شنبه (4 اسد)، دود غليظی آسمان بگرام در شمال کابل را فرا گرفت، تظاهر کنندگان خشمگين، تاير موتر (خودرو) ها را آتش زده بودند و شعارهای ضد آمريکايی سرمی دادند.

گفته می شود که شب گذشته نيروهای آمريکايی مستقر در بگرام در نتيجه يک عمليات جستجو ۸ تن از اهالی بگرام را بازداشت کردند.

تظاهرکنندگان می گفتند که آمريکاييها حق ندارند بدون اطلاع مسوولان محلی، وارد منازل مسکونی مردم شوند.

در حالی که تظاهرکنندگان ادعا می کنند که که کسانی که توسط نظاميان آمريکايی بازداشت شده اند، بيگناهند، سرهنگ (دگروال) جری اوهارا سخنگوی نظاميان آمريکايی در بگرام، می گويد که بازداشت شدگان، قصد داشتند برای حمله به نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم در افغانستان برنامه ريزی کنند.

آقای اوهارا گفت: "ما خواستهای تظاهرکنندگان را جدی می گيريم، ظاهراً به نظر می رسد که افراد بازداشت شده روی طرحی به منظور حمله به نيروهای ائتلاف کار می کردند. مواد منفجره نيز از نزد آنها به دست نيروهای ما افتاده است".

هر چند اين نخستين باری است که نيروهای آمريکايی شاهد تظاهرات افغانها در اطراف پايگاه مرکزی شان هستند، اما اعتراض عليه رفتار نيروهای آمريکايی در افغانستان بی سابقه نيست.

اوايل امسال، شماری از مردم در ولايت ننگرهار، به دنبال بازداشت يک زن توسط نيروهای آمريکايی دست به تظاهرات زدند.

دولت افغانستان نيز بارها از نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا خواسته است تا پيش از عملياتشان، مقامات امنيتی افغان را در جريان قرار دهند.

نيروهای آمريکايی مدعيند که در علميات جستجوی دوشنبه شب که به بازداشت هشت تن از اهالی بگرام انجاميد، پليس و نيروهای امنيتی افغان نيز با نيروهای ائتلاف همکاری داشتند.

پليس افغانستان تاکنون در اين مورد، اظهار نظری نکرده است.