گزارش تظاهرات در برلین برای حمایت از مردم افغانستان

گزارش تظاهرات در برلین برای حمایت از مردم افغانستان

روز یکشنبه ۲۲ اوت ۲۰۲۱، تظاهرات بزرگی در برلین برای حمایت از مردم افغانستان، از ساعت ۱۳ در مقابل دفتر صدراعظم آلمان، برگزار شد.

در این تظاهرات شرکت کنندگان اعتراضات خود را نسبت به‌عدم حمایت حکومت آلمان و سایر قدرت‌های امپریالیستی جهان، از مردم افغانستان، اعلام کردند.

این تظاهرات توسط بسیاری از نهادهای اجتماعی، سیاسی، پناهجویی…، سازماندهی شده بود.

جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران افغانستان) در برلین با وجود هوای بارانی صدها نسخه از بیانیه‌های این سازمان را به زبان‌های مختلف در بین جمعیت توزیع کردند و ضمن محکوم کردن بنیادگرایان طالبان،

نقش نیروهای امپریالیستی و مرتجعین منطقه را در قدرت گیری این نیروی مرتجع و زن ستیز، افشا نمودند!

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) برلین

24اوت 2021