Print  |  close
اصول پايه ای در مورد برابری و آزادی زنان ايران

اصول پايه ای در مورد برابری و آزادی زنان ايران

  

ما اصول زير را بعنوان اصول حداقل سازمانها و احزاب چپ ايران در مورد مساله زنان اعلام می كنيم.

همانطور كه چپ با خواست و آرمان برقراری عدالت اجتماعی مشخص می شود در زمينه مساله زنان نيز با خواست آزادی و برابری زنان كه بخشا در اصول زير منعكس است مشخص می شود.

سازمانها و احزاب چپ ايران تلاش  ميكنند كه اصول زير بعنوان اصول دموكراتيك پايه ای در ميان توده های مردم فراگير شود و توسط جامعه برسميت شناخته شود.

 

1-  هشت مارس مصادف با 17 اسفند روز مبارزه برای آزادی و برابری زنان در سراسر جهان است. اين روز را بايد در سراسر ايران برگزار كرد و اهميت تاريخی و جهانی آنرا به آگاهی عموم مردم تبديل كرد. يكی از مشخصه های زن ستيزی رژيم شاه و جمهوری اسلامی تلاش عبث آنها برای جايگزينی هشت مارس با روز هائی است كه سمبل زن فرودست و مطيع است و نه زن آزاد و برابر.

2-  در ايران  بزرگترين منبع ستم بر زن و بزرگترين مردسالار دولت حاكم است. درجمهوری اسلامی ستم بر زن در بالاترين رده های دولت طرح ريزی می شود و به اجرا در می آيد. قانون اساسي، جزائی و مدنی ايران عليه زنان و ناقض حقوق برابر زن و مرد است. استفاده از شريعت يكی از مهمترين اهرمهای رژيم جمهوری اسلامی در سركوب زنان است. مجموعه اينها شرايط بی حقوقی و غير انسانی را بر زنان تحميل می كنند. اين قوانين بايد فورا ملغی شوند. جدائی دين از دولت و مشخصا قطع فوری بكاربست احكام قرآن و فقه در مورد  زنان جزو اوليه ترين شرايط آزادی و برابری زنان است. گشتی ها و ارگانهای انتظامی مخصوص زنان بايد منحل گردند و آزار زنان در مجامع عمومی سياسی توسط لباس شخصی ها متوقف شود. ما زنان و جوانان رابه مقابله با اين قوانين ستمگرانه و نيروهای سركوبگر فرا می خوانيم و اين مقاومت را  بخشی از مبارزه سياسی عمومی مردم ايران می دانيم.

3-  زنان فقط با دستگاه حاكمه روبرو نيستند. بلكه نظام پاترياركی حاكم، مردان را به استيلاجوئی بر زنان تشويق و وادار می كند. اين روابط كه مردان را بر زنان مسلط می كند به ضرر اكثريت مردان جامعه  است زيرا كليت نظام استثمار و ستم طبقاتی را نيز تقويت می كند. افزايش خشونت مردان عليه زنان در خانواده، از اشكال به ظاهر بی ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران، تا اشكال آشكارا خشن مانند ضرب و شتم و به قتل رساندن، نتيجه تقويت روابط پاترياركی است. گسترش خودكشی و خودسوزی در ميان زنان و دختران جوان يك عكس العمل در مقابل فضای خفقان آوری است كه روابط مردسالاری و پاترياركی برای زنان ايجاد كرده است. ما سلطه جوئی مردان بر زنان را محكوم كرده و مردسالاری را يكی از برجسته ترين موانع رشد و پيشرفت دموكراسی در جامعه می دانيم. به اين جهت، طغيان زنان عليه مردان سلطه گر و عليه روابط پاترياركی را عادلانه دانسته و از آن حمايت می كنيم.

4- ما تمام باورهای سنتی مبنی بر ناتوان و فرودست بودن زنان و لزوم تبعيت زن از مرد را باطل اعلام كرده و مبارزه برای پاك كردن اذهان جامعه از اين باورها را وظيفه همه می دانيم. ما تمام معيارهای اخلاقي، سنتی و مذهبی غالب در جامعه را كه بر پايه آن زنان را  به «خوب» و «بد» تقسيم می كنند رد می كنيم .  ما توده های مردم را فرا می خوانيم كه اين باورهای سنتی و معيارهای اخلاقی كهنه كه زنان را فرسوده كرده، استعدادها و خلاقيتهای آنان را كشته است، كنار زنند و آفريننده و مروج معيارهای نوين در روابط ميان زن و مرد باشند. عامل تعيين كننده در رابطه با خلق معيارهای نوين، رعايت اصل آزادی زنان و برابری ميان زن و مرد است.

5-  ما جوانان دختر و پسر را فرا می خوانيم كه متحدا عليه افكار و مناسبات مردسالاری بپا خيزند و در زمينه روابط ميان زن و مرد استانداردهای نوين بوجود آورند: استانداردهائی كه تبلور روابط برابر ميان زن و مرد در همه زمينه ها، از محيط خانواده،  كار و تحصيل تا روابط عاطفی است.

 6-  ما معلمين كشور را فرا می خوانيم از آموزش متونی كه ناقض اصل برابری زن و مرد است خودداری كنند. و بجای معيارها و باورهای سنتی و مذهبی در باره زنان، معيارها و باورهای نوين را كه مبشر برابری و آزادی زنان و كل بشريت است در ميان كودكان و نوجوانان آموزش دهند.

7-  فقر اقتصادی بيش از همه از ميان زنان قربانی می گيرد. جمهوری اسلامی با اجرای دستورات صندوق بين المللی پول و بانك جهانی بيش ا ز نيمی از مردم كشور را به زير سطح فقر رانده است. در شرايطی كه زنان از اغلب فرصتهای شغلی بدليل زن بودن محرومند، اين وضعيت دهشتناك بسياری را به سوی تن فروشی بعنوان تنها منبع كسب معاش می راند. زنان كارگر اولين كسانی هستند كه در معرض اخراج و حذف مزايا قرار می گيرند. طرح جنايتكارانه خارج كردن كارگاه های كوچك از شمول قانون كار در واقع زنان كارگر را هدف گرفته است زيرا اكثريت كارگران صنايع كوچك زنان هستند. گسترش بيسابقه فقر و فحشا فريادی است كه به اضطرار برقراری عدالت اجتماعی و توزيع ثروتها و امكانات اجتماعی را طلب می كند. امری كه فقط با سرنگون شدن جمهوری اسلامی و  آن اقليتی كه به بهای فقر اكثريت مردم ثروتهای افسانه ای گرد آورده اند، امكان پذير است.

8-  ما معتقديم كه ايجاد تشكلات مستقل زنان برای پيشبرد مبارزه برای آزادی و برابری زنان يك ضرورت حياتی است. اين تشكلات نقش بسزائی در بالا بردن آگاهی زنان و كل جامعه نسبت به بی حقوقی زنان و لزوم مبارزه عليه اين بی حقوقی داشته و خواهند داشت. مرزبندی با رژيم جمهوری اسلامی و سازمانهای زنان وابسته به آن، استقلال از پس مانده های رژيم شاه و سازمانهای زنان وابسته به آن و مرزبندی با امپرياليسم آمريكا كه رئيس جمهور آن مدعی «آزاد كردن زنان ايران» است، برای تشكلات مستقل جزو واجبات است زيرا  اينها نه تنها ضد مردمی اند بلكه تا مغز استخوان زن ستيز می باشند.

9-  به اعتقاد ما توجه مشخص به موقعيت زنان ملل تحت ستم ايران مانند كرد و عرب و بلوچ و آذری و تركمن و زنان مهاجر افغانستانی از سوی تشكلات زنان بسيار مهم است. زيرا به زنان اين ملل ستم جنسيتی شديدتری وارد می شود. بيداری ملي، كه در نتيجه ستم ملی در اين ملل رشد می كند، تاثير متناقض بر زنان دارد. از يكسو آنان را به عرصه مبارزه سياسی می كشد و از سوی ديگر ايدئولوژی ملی گرائی غل و زنجيرهای پدرسالاری را بر گرده زنان محكمتر می كند.

 10-  ستم بر زنان از سنگ بناهای نظام ستم و استثمار در ايران است. به همين جهت كليه جنبشهای اجتماعی در مبارزه زنان برای آزادی و برابری ذينفع  می باشند. ما  جنبشهای اجتماعی دموكراتيك و حق طلبانه مردم ايران اعم از جنبش دانشجوئي، كارگري، معلمان وغيره را فرا ميخوانيم كه از شعار آزادی و برابری زنان كه در جنبش دانشجوئی امسال توسط دختران به اهتزاز درآمد حمايت كنند و آنرا در ميان خواستها و مطالبات خود بگنجانند. همچنين از خواستها و حقوق اوليه زنان مانند لغو حجاب اجباري،  لغو سنگسار و بطور كلی مجازات اعدام، حقوق برابر در زمينه ازدواج، طلاق، مالكيت، وراثت، سرپرستی فرزندان، اشتغال ، تحصيل ،سفر، حق سقط جنين، آزادی معاشرت دختران و پسران در اماكن عمومی و غيره بدون قيد و شرط حمايت كنند.

11-  طغيان زنان در واقع ضربات محكمی بر اركان روابط سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری می زند. ما فعالين جنبش كارگری را فرا ميخوانيم كه با تبليغ و ترويج در مورد اهميت حياتی مساله زنان، آنرا به مساله و موضوع آگاهی طبقاتی كارگران و مبارزه آنان تبديل كنند.  مبارزه كارگران برای حقوق برابر ميان زن و مرد كارگر از شروط ايجاد اتحاد در ميان كارگران است. برگزاری مراسم هشت مارس در كارخانه ها يك پيروزی برای طبقه كارگر است. شركت توده های كارگر در گردهمائی ها و مبارزاتی كه  خارج از محيط كارخانه و محله در رابطه با گراميداشت هشت مارس برگزارمی شود، نشانه يك جهش در آگاهی طبقاتی آنان است. كارگران بايد نشان دهند كه از مبارزه زنان عليه مردسالاری و برای دستيابی به آزادی و برابری استقبال و حمايت می كنند و آنرا بخشی از مبارزه خودشان می دانند. در ميان كارگران بايد استانداردهای نوين برای روابط ميان زن و مرد كه مبتنی بر برابری و احترام باشد بوجود آيد. يك كارگر سوسياليست و حتا دموكرات فراموش نمی كند كه در پيشبرد، تسريع و حل هر مساله مربوط به  اقشار  و طبقات تحت ستم فعال باشد.

12– رژيم جمهوری اسلامی از روز اول چنگ انداختن بر قدرت، به زنان اعلام جنگ داد. اگر اين رژيم مرتكب هيچ جنايت ديگری غير از برده كردن زنان نشده بود بازهم سزاوار سرنگونی بود. اما زنان در مقابل اين بيدادگريها ساكت ننشستند و بهر ترتيب كه توانستند مقاومت و اعتراض كرده و به يك نيروی اجتماعی معترض بسيار مهم تبديل شدند. نيروئی كه عليرغم سازمان يافته نبودن، دوست و دشمن مجبورند آنرا برسميت بشناسند. از يكسو، افراد و جريانات ترقی خواه و عدالت جو به اين نيروی اجتماعی مقاوم و معترض به ديده تحسين و اميد می نگرند. و از سوی ديگر، مرتجعين حكومتی از آن هراسناكند و برای جلب نظرش مجبورند ادعا كنند كه برای حقوق زنان تلاش می كنند. ما از هر جنبه از شورش و طغيان زنان عليه وضع موجود و مبارزه آنان برای كسب آزادی و برابری حمايت می كنيم و برای هر چه عميق تر و گسترده تر شدن آن تلاش می كنيم و  اعلام می كنيم كه مبارزه عليه هر گونه نابرابری ميان زن و مرد و با هدف ريشه كن كردن آن از اصول اوليه مبارزه سوسياليستی است.

اسامی امضا كنندگان به ترتيب حروف الفبا*

اتحاد چپ كارگري

حزب كمونيست ايران

حزب كمونيست ايران (ماركسيست – لنينيست – مائوئيست)

سازمان  انقلابی زحمتكشان كردستان ايران (كومله)

سازمان كارگران انقلابی ايران (راه كارگر)

* اين ليست كاملتر خواهد شد......

 

 

www.sarbedaran.org

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان