برای زنان پیشرو و مبارز افغانستان

آهنگ «جنگ بقا» اجرا: باران سجادی

شعار زنان شجاع افعانستان

بند زنان زندانی در زندان بوشهر جایی است نزدیک به آخر دنیا

قانون حجاب اجباری برای زنان زندانی بوشهر، در سطحی فراتر از آنچه‌که در برخی زندان‌ها مرسوم است، اجرا می‌شود. چادر و پوشش کامل در صف آمار و راهرو و هواخوری اجباری‌ است. زن زندانی در هر جایی جز تخت خواب باید حجاب داشته باشد.

حضور گسترده زنان در تجمع اعتراض به سیاست‌های پاکستان در تهران

تظاهرات اعتراضی زنان در مزارشریف

حضور متهورانه و رهبری کننده زنان افغانستان را در صفوف اول اعتراضات و تظاهرات

ادامه اعتراضات جسورانه و پیوسته زنان در شهرهای مختلف افغانستان علیه طالبان و پاکستان