zan_dem_iran@hotmail.com   غلیان خشم مردم آمریکا، سیستم نژاد پرست و فاشیستی را به چالش طلبیده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Jun 2020
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   روز جهانی علیه خشونت بر زنان
به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان

به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان

زنجیره جهانی خشونت میلیونها زن را در کنار یکدیگر قرار داده است!

فریاد ندایم  که مزدوران رژیم اسلامی قلب مهربانش را از کار انداختند!

فریاد ترانه ام که دژخیمان زن ستیز اسلامی دستگیر ومورد تجاوز قرار داده و پیکرش را سوزاندند!

فریاد حاجیه زن 23 ساله سومالی ام که به جرم عشق ورزیدن، سنگسارشد!

فریاد حلیمه دختر13 ساله عراقیم که توسط مردان خانواده کشته شد!

فریاد محبوبه دختر 11 ساله آذربایجانم که به زور به ازداوج مردی 65 ساله در آمد!

فریاد لوسی دختر آمریکائی ام که توسط مردی که او را «دوست» داشت کشته شد!

فریاد دختر 15 ساله لیتوانیم که به فاحشه خانه ای در بیرمنگام به مبلیغ 3500 پوند فروخته شد!

فریاد لزلی 20 ساله ام که مورد تجاوز گروهی در داکوتای آمریکا قرار گرفت!

فریاد 80 درصد زنان افغانیم که هر ساله مورد خشونت خانگی قرار می گیرند!

فریاد  731 زن پاکستانیم که در سال گذشته تجاوز به آنها به بیرون درز کرده است !

فریاد 2000 دختربچه و زن جوان زیمباوه ام که در سال 2008 در مدت سه ماه مورد تجاوز قرار گرفتند!

فریاد چند میلیون زن آلمانی ، انگلیسی و فرانسویم که هر ساله قربانی تجاوز،خشونت خانگی و تجارت سکس می شوند!

فریاد 46 در صد زن سوئدیم که خشونت توسط مردان را از سن 15 سالگی تجربه می کنند!

فریاد دو میلیون دختر 5 تا 15 ساله ام  که سالانه وارد بازار تجارت سکس می شوند.

زنجیره جهانی خشونت میلیونها زن را در کنار یکدیگر قرار داده است. خشونتی که روزانه بیش از 3 میلیارد زن در چها رگوشه جهان تجربه می کنند. زنجیری که دو سرش با حلقه های خشونت دولتی و خانگی به هم جوش خورده است.

اما هر قدر زنجیر خشونت جهانی تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان نیز ابعاد جهانی بیشتری به خود گرفته است . زنان از مبارزات یکدیگر الهام می گیرند و هر گونه پیشروی زنان در هر نقطه ای از جهان را از آن خود می دانند

به ایران نگاه کنیم. جائی که سی سال سرکوب و فرودستی زنان یکی از ستون های اصلی نظام اسلامی را تشکیل می دهد، در مقابل سی سال مقاومت و مبارزه زنان را به همراه داشته است. 

نفرت و انزجاری که در طی سی سال گذشته در تارو پود میلیونها زن باقته شده است ، هم چون سیل مذابی در کوچه و خیابان، دانشگاه و مدرسه، محل کار و خانه روان شده است تا با دستان خود زنجیرهای ستم جنسیتی را پاره کرده و نقطه پایانی برهر نوع  خشونت دولتی و خانگی علیه زنان بگذارند.

به همین دلیل جهان شاهد این است که زنان در صف مقدم مبارزه علیه رژیم زن ستیز اسلامی قرار دارند. چرا که برای بسیاری از زنان روشن است که سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن جامعه نوین ، جامعه ای عاری از هر گونه ستم و استثمار بدون برچیدن ستم جنسیتی و خشونت درهر شکل آن ممکن نیست.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

نوامبر 2009

www.8mars.com  /  zan_dem_iran@hotmail.com  

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 17  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠