zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
09 Aug 2020
يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   گزارشات

عید در قربانگاھی بنام افغانستان

چنین است عید
در قربانگاھی کہ افغانستانش می نامند
چگونہ میتوانی شاد باشی

حالانکہ ھر ھفتہ ای
میشنوی قربان میشوند مردمان
در سرزمینی کہ افغانستانش می نامند
دہ نفر در حملہ انتحاری جان داد
بیست نفر در حملہ انتحاری جان داد
سی نفر
چھل نفر،
پنجاہ
شصت
آہ ،آہ ،آہ
فریاد ،نالہ، فغان
طفل نو جوان پیر ھمہ ھمہ
چگونہ میتوان شاد بود
چگونہ میتوان نفس کشید
در قربانگاھی کہ افغانستانش مینامند
ھر روز قصاب سر مایہ سر میبرد
ھرروز دامن خونین قصابان را میبینیم
و اشک میریزیم
نہ اشک دیگر بہ کار ما نیاید
باید خون بریزیم
خون ھر چی جلاد است
تا کی گوسفندیم و بہ بہ کنان شکوہ و نالہ میکنیم
زمان آنست کہ گرگ شویم و گلوی ابراھیم ھا را از ھم بدرم
تا دگر گوسفندی بنام اسماعیل
در سلاخ خانہ ای بنام افغانستان
قربانی نشود
ای کرزی ،ای قصابی دریدہ دامن ننگت باد
ای دلقک دست امپریالیست
کہ چنین با دار و دستہ ای جلادانت
در سفرہ ھای عید
خون مردمان این سرزمین را
در جام ھای طلایی سر میکشید ۔
و شما ھاکہ در قصر ھای سفید تان لمیدہ اید
و با انگشتان خونچکان این قصابان را
در میدان ھای برد و باخت خود
برھنہ میرقصانید
مرگتان باد و نفرین و شیون مردمان نصیب تان
تا رسد روزی انتقام خلق
و ھر طفل کہ چنین با اشک و خون
کوچکترین شادی زندگي پر حسرتشان را
از آنھا ربودہ اید ،
خنجری شوند
و دیدہ گان سفید شما را از حدقہ بیرون ریزند
تا دیگر در تماشاخانہ سرمایہ داری
تا دیگر در تما شا خانہ ای امپریالیستی خود
تماشای خون نوشیدن دارا کولا ھای خود را نبینید
باشد تا دست مردمان جھان
از کران تا کران
گلوی کثیفتانرا بفشارد
تا دگر چنین دلقکان شما با جان بیگناھان بازی نکنند
با خونتان رنگین باد جھان
رنگین باد جھان


سوما کاویانی

 

26/10/2012

 

 

 

 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 60  صفحه: 1 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠