zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Jul 2020
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
  برگشت   دیدگاه ها
شورش زنان زندانی در افغانستان - ارسالی توسط یکی از خواننده گان نشریه از افغانستان

شورش زنان زندانی در افغانستان

ارسالی توسط یکی از خواننده گان نشریه از افغانستان

جهان در تب وتاب گسترش بیسابقه ویروس کرونا و مرگومیر هزاران انسان میسوزد. ویروسی که از کشور چین سربلند کرد و در مدت 4 ماه سراسرجهان را فرا گرفت. افغانستان نیز ازین وضع مستثناء نبود و نیست و این ویروس در حال گسترش در این کشور است.

در این وضعیت که ویروس کرونا در حال شیوع یافتن در افغانستان است، کشوری که خشونت علیه زنان جرم نیست، بلکه فرار از آن جرم محسوب می شود، خشونت علیه زنان هم به شدت شیوع یافته و گسترش بیشتری هم خواهد یافت.

دولت مردان افغانستان بعد از اینکه تعدادی از مردم به ویروس کرونا مبتلا شدند، قیودات سختگیرانهای را برای رفت و آمد مردمان کشور وضع نموده اند. این در حالی است که ویروس اکثر مناطق این کشور را فرا گرفته و دهها نفر را قربانی نموده است. اشرف غنی گوش بفرمان ترامپ هفتهها در برابر انتقادات؛ و سر و صداهای مردم و رسانهها که تا پارلمان هم رسید، سکوت اختیار کرد. زیرا او از یکطرف درگیر تثبیت موقعیت و تائید حاکمیتاش از طرف ترامپ بود و از طرف دیگر در تماس و گفتگو با طالبان و با سران دولت آمریکا؛ ولی تضادهای پیچیدهی داخل افغانستان و موجودیت دو رئیس جمهور که هر کدام بهنوعی در تلاش تثبیت خود فروختگی و خدمتگذاری به ارباباناند، عملی شدن صلح با طالبان را روزبروز ضعیفتر کرده است. در این میان هم ترامپ  از صلح با طالبان که در29 فبروری در حضور نمایندگان سی کشور صورت گرفت انتظار دریافت جایزهی صلح نوبل با طالبان را داشت تا با این افتخار بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آیندهی امریکا پاینت مثبتی داشته باشد. به همین منظور او چندبار پمپیو و خلیل زاد را به کابل فرستاد تا رهایی زندانیان طالبان که بخشی از توافق بود را عملی سازند، اما اینکار عملی نشد و این باعث شد که طالبان هم مذاکره با دولت را متوقف سازد.

دولت افغانستان دراین مدت "فعالیتهایی" را در مورد مبارزه با کرونا نیز پیش برده است. این فعالیتها بیشترجنبهی تبلیغاتی داشته و بروی کاغذ ماندهاند و از جمله دولت دراین مدت سه مرکز تشخیص و تداوی کرونا در ولایات کابل، هرات و ننگرهار ایجاد و کمک ده میلیون افغانی برای مقابله با این ویروس را وعده داده است. بانک جهانی هم مبلغ ده میلیون دالر را به مبارزه با کرونا در افغانستان اختصاص داده است؛ اما در عرصه عملی هیچکار مفید و موثری صورت نگرفته است. افتتاح مراکز و استخدام داکتر و پرسنل بیشتر جنبه  رسانهای و نمایشی داشته است.

از کارهای عملی دولت بستن مغازهها و جلوگیری از رفت و آمد و تردد و خانهنشینی مردم با شکم خالی مرگ بدون کرونا را تجویز مینماید. مردمی که با کار روزانه خرج بخور و نمیر خانواده ی خود را به سختی تامین مینمایند، چه باید بکنند؟ بسیاری از آنها میگویند: مرگ با کرونا بهتر است از مرگ از گرسنگی است. در این اوضاع که ویروس کرونا در حال گسترش است، نیروهای واپسگرای اسلامی تلاش دارند با اشاعه خرافه و جهل، توسعه و تحکیم دین، مردم را به دعا و عبادت برای مقابله با کرونا تشویق نمایند و این تفکر را در میان مردم رواج دهند که زندگی و مرگ تحفه ی خداست و انسان ها نمیتوانند در مورد آن تصمیمی بگیرند.

منشاء و گسترش کرونا در افغانستان با بازگشت و اخراج پناهنده‌های افغان از ایران شروع گردید. سرعت گسترش کرونا در ایران ناشی از دروغگویی و بیتفاوتی سران مرتجع جمهوریاسلامی است که هزاران انسان بیگناه را بهکام مرگ کشانده و این ویروس بهشکل سرسامآور در بین اقشار مختلف مردم بهخصوص طبقه کارگر و تحتانیهای جامعه گسترش یافته است. افغانهای مهاجر و پناهجوی مقیم ایران که در طول چهل سال گذشته تحت حاکمیت رژیم بهشدت شونیست ایران تحت بدترین شرایط بودهاند، اکنون در وضعیت به مراتب بدتری قرار گرفتهاند. آنان از یکطرف با شیوع ویروس کرونا با بیکاری وسیع روبرو گشتهاند و از طرف دیگر هم با دست خالی باید با این ویروس دست و پنجه نرم کنند. اوج افغانستیزی و اشاعه فرهنگ شونیستی بهجایی رسیده است که شفاخانههای ایران از پذیرش افغانها که چهلسال است توان و نیرویشان را در پیشبرد کارهای شاقهی آنجا به گرو گذاشته اند، خودداری مینمایند ومردم جاهل در گوشه و کنار ایران به لت و کوب آنها پرداخته و آنها راعامل و حامل کرونا میدانند! فقط درعرض مدت کوتاهی پس از شیوع ویروس کرونا در ایران دهها نفر از افغانها جانشان را از دست داده و هزاران نفرشان به این ویروس مبتلا شدهاند.

ترس از گرسنگی و ابتلا به ویروس کرونا خیل وسیعی از افغانها را به فرار از ایران واداشته است. اخراج وسیع افغانهای بدون کارت اقامت و فرار آنهایی که کارت اقامت دارند، تراکم وسیعی را در مرزها ایجاد نموده است. چنانچه روزانه هزاران نفر مرز را عبور نموده و وارد افغانستان میشوند. عدم مراقبتهای صحی در مرزها و نبود امکانات، درد و رنج را برای این خانه بهدوشان چند برابر نموده است.

آنهایی که توان مالی بهتری دارند در مسافرخانهها و باقیمانده در بین سرک و بیابان شب را به روز رسانده و بعد با موترهای قراضه عازم زادگاههایشان که در نقاط مختلف افغانستان است میشوند. اینکه چه تعداد از آنها حامل بیماری کرونا بودهاند به کسی معلوم نیست. گسترش و مرگ هزاران نفر از مردمان افغانستان نتیجهی این بیتفاوتیهاست.

طبق خبری که از طریق رسانهها اعلام گردید شفاخانه خصوصی قلب امیری به علت مرگ حنیف الله حنیف یک داکتر این شفاخانه در اثر مریضی کرونا بسته شد. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری گفت تا کنون تست کرونای تعدادی از کارمندان این شفاخانه مثبت بوده است.

همزمان با افزایش شمار بیماران کرونا در کابل که جمعیت آن پنجمیلیون نفر است و پس از هرات با جمعیت سه میلیونی، بیشترین بیماران کرونا را دارد، مقامهای مرکزی اعلام کردهاند با متخلفین محدودیتهای تردد برخورد جدی خواهند کرد و متخلفین تا معادل 140 دالر جریمه خواهند شد.

محدودیتهای تردد روزانه در شهرهای هرات، فراه، زرنج و کابل وضع گردیده و در شماری از ولایات نیز مقامهای محلی تدابیری در این بخش روی دست گرفتند.

در همین گیر و دار، آخوندهای مرتجع، مردم را در سراسر کشور به تجمع و تمرکز فرا میخوانند. آنها نمازهای جمعه و جماعت را راه توبه و تقرب به خدا میدانند و شبانه مردم را به سر دادن اللهاکبر در پشت بامها تشویق میکنند.

یکی از این علمای دینی که ضدیت آشکار با علم و دانش برای مقابله با همین ویروس کرونا دارد میگوید: "ما شربت شهادت را عاشقانه می نوشیم و این علما هستند که سرنوشت امت را به دست میگیرند.... امروزه کفار به این عقیده قایل شدند که ویروس کرونا از زمینیان چاره نیست.

تنها راه نجات ازین ویروس متوصل شدن به عالم بالا (ذات الله سبحانه و تعالی) است. به اعتقادات و باورهای ملت مسلمان و متدین افغانستان بازی نکنید، به جای مسدود کردن مساجد چرا رسانههای لجام گسیخته و بانکهای سودی را نمی بندید؟ اگر راست میگوئید که این ویروس تنها راه علاجش دوا است نه دعا و استغفارالعیاذاًبالله، خوب دست به کار شوید و کمر همت و خدمت را بسته کنید برای این ملت. اگر واقعاً امکانات ظاهریتان از چین و آمریکا و کشورهای پیشرفته بیشتر شده است. لطفا! دروغ را بس کنید و با اعتقادات این ملت بازی نکنید!!! اوضاع جهان را همگی خوب میدانند که این ویروس تلنگری برای بیدارساختن غافلین است...." مرتجع دیگری که سمت امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات را بر عهده دارد همچنان گرفتن وضو را یکی از راههای مقابله با ویروس کرونا میداند و این خرافه را در بین مردم پخش میکند.

دولت افغانستان ادعا دارد که تمام مساجد را بسته است اما  برخی از مساجد به شمول مسجد جامع بزرگ شهر هرات همچنان به روی مردم باز است و صدها تن از شهروندان هرات در این مسجد حضور مییابند.

مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان مخالف مسدود شدن مساجد است.

او میگوید در صورتی که نکات صحی از سوی نمازگزاران رعایت شود نیازی برای مسدود شدن مساجد در هرات نمیباشد، طوریکه نمازگزاران، نمازشان را با فاصله قانونی و در فضای باز ادا نمایند.

برای این دار و دستههای مرتجع شیوع ویروس کرونا در میان مردم، بازار اشاعه جهل و خرافه برایشان داغ تر شده است و مردم را برای مقابله با ویروس کرونا در توسل جستن بهجهل و خرافه دعوت میکنند.

دولت دستنشانده هم در این دوره که ویروس کرونا در حال گسترش است، هیچ برنامهای برای مردم ندارد. به مردم گفته میشود که در خانه بمانید. اکثریت مردمی که روزانه خرج زندگی را در میآورند و حتا توان دو روز ماندن در خانه و از جیب خوردن را ندارند، چگونه میتوانند در خانه بمانند؟ این دولت هیچ برنامهای را برای مقابله با خشونتی که دامن اکثریتی از زنان را در همین دوره گرفته، ندارد. این دولت هیچ برنامهای برای کسانیکه از جهنم جمهوریاسلامی ایران فرار کردند و خود را به جهنم دیگری به اسم جمهوریاسلامی افغانستان رساندهاند، ندارد. این دولت در همین دوره هیچ برنامهای برای زندانیان که شرایطشان برای مبتلا شدن به این ویروس بالاست ندارد. این دولت هیچ برنامهای برای بی‌‌خانمانها، کسانی که بیش از همه میتوانند در مبتلا شدن به این ویروس در خطرقرار بگیرند، ندارد و... چرا چون آنچه که برای این رژیم بیش از هر چیز اهمیت داشته و دارد، حفظ بقای ننگین خود و سرسپردگی هرچه بیشتر به قدرتهای جهانی خصوصا امپریالیستهای آمریکایی میباشد.

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 50

می 2020/ اردیبهشت 1399

 
 تعداد صفحه: 5  تعداد رکورد: 83  صفحه: 1 1    2    3    4    5   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠