zan_dem_iran@hotmail.com   موج تازه ای در جهان، به زنان جسارت شکستن سکوت را داد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 Oct 2020
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
  برگشت   مقالات
زندان، ویروس کرونا و کشتار جمعی

زندان، ویروس کرونا و کشتار جمعی

فریدا فراز

از اوايل فرودين ماه موج شورش زندانيان در زندانها بهعلت هراس از ابتلا جمعي به ويروس کرونا بالا گرفت. چندين شهر از جمله خرمآباد، سقز، اهواز، همدان، تبريز، اليگودرز، مهاباد، اروميه، تهران بزرگ، عادل آباد، شيراز، سپيدار در اعتراض بهجو حاکم بر زندان و غير بهداشتي بودن فضاي زندان و شيوع ويروس کرونا، شورش کردند. اما نيروهاي سرکوبگر رژيم جمهوري اسلامي از زمين و هوا زندانيان را به گلوله بستند که در نتيجه آن تعدادي کشته و بسياري زخمي شدند. اعتراض و شورش زندانيان براي فرار از مرگ، براي فرار از شکنجه، براي فرار از شرايط غير انساني که در زندانها حاکم است، اعتراض و شورشي بر حق بوده و هست.

در همين گيرودار شيوع ويروس کرونا در ايران و جهان که ميلياردها انسان را درگير کرده و نزديک به دويست هزار نفر جانشان را از دست دادهاند، ماشين سرکوب رژيم جنايتکار جمهوري اسلامي همچنان بهکار است و با اعدام زندانيان سياسي همچون مصطفي سليمي و زندانيان عادي همچون شايان سعيدپور به آدمکشي خود ادامه ميدهد.

رژيم ادعا دارد که تا کنون صدهزار نفر را بهطور موقت از زندان آزاد کرده است. اما تعداد نزديک به صد و پنجاه هزار زنداني سياسي و عادي کماکان در زندانهاي سراسر کشور بهسر ميبرند. بسياري از دستگير شدگان خيزش آبانماه، فعالين محيط زيست، زنان معترض به حجاباجباري، وکلاي مدافع زندانيان سياسي، فعالان کارگري، فعالين دانشجويي، فعالين سياسي و.... کماکان در زندان بهسر ميبرند. اما کليه دار و دستههاي نزديک به رژيم که بهعلت تضادهاي ارتجاعي باندهاي مختلف حاکم در زندان بهسر ميبردند و از کليه امکانات رفاهي هم در آنجا برخورددار بودند، آزاد شدند.

بخشي از زندانيان سياسي را زنان تشکيل ميهند. بسياري از اين زنان زنداني به «جرم» نقش و دخالت در جنبشها خصوصا لغو حجاباجباري بهدست خودشان در زندان هستند. بنيادگرايان اسلامي حاکم بر ايران نقش و جايگاه استراتژيک زنان آگاه و مبارز را در به زير کشيدن اين مناسبات کهنه و پوسيده و تلاش براي برقرار کردن مناسبات نو و پويا را به خوبي ميدانند.

بخش بزرگ ديگري از زنان در زندانهاي عادي به سر ميبرند. جرم بسياري از اين زنان، تن ندادن به مرداني بوده است که يا قصد تجاوز به آنان را داشتهاند و يا از آنان بهزور مي خواستند که تنفروشي کنند. جرم آنان اين است که در برابر اين زورگويها و خشونتهاي لجام گسيخته از خود دفاع کردهاند. از آنجا که زن بالقوه در نظام جمهوري اسلامي مجرم است، وجود اين دسته از زناني که به اشکال مختلف از خود دفاع کرده و مردان خشونتگر و متجاوز را کشته و يا مجروح کردهاند، سالهاي سال است که بينام و نشان در زندان بهسر ميبرند. ريحانه جباري يکي از اين زنان زنداني عادي بود. ريحانه 26 ساله در دفاع از خود در برابر تجاوز مردي 47 ساله بهنام سربندي که کارمند سابق وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي نيز بود، بهجرم قتل عمد، اعدام شد.

در اوضاع کنوني و شيوع ويروس کرونا در ايران که هر روز ابعاد گستردهتري بهخود ميگيرد، خانوادههاي زندانيان علاوه بر اين شرايط اسفناک بايد بار شرايط سختتر را نيز بهدوش کشند. اين خانوادهها يا جلوي در زندانها جمع ميشوند و خواست آزادي عزيزانشان را پيش ميگذارند و يا به مراکز گوناگون براي گرفتن حکم آزادي اعضاي خانوادهشان از زندان، مراجعه ميکنند.

وظيفه ما و همه نيروهاي مبارز و انقلابي اين است که براي آزادي کليه زندانيان که خطر ابتلا به ويروس کرونا جانشان را تهديد ميکند و ميتواند يک کشتار جمعي وسيع ديگري را در زندان به وجود آورد، مبارزاتمان را ادامه دهيم. ادامه اين مبارزه در شرايط کنوني در راستا و در خدمت به سرنگوني انقلابي رژيم سرکوبگر جمهوري اسلامي قرار دارد.

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره50

می 2020/ اردیبهشت 1399

 
 تعداد صفحه: 22  تعداد رکورد: 435  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠