zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
13 Jul 2020
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
  برگشت   مقالات
چندهمسر: سرویس جنسی دادن چند زن به یک مرد/ ندا روشن

چندهمسری، سرویس جنسی دادن چند زن به یک مرد

ندا روشن

در آبانماه 1398 همان زماني که مردم در خيابان با نيروهاي سرکوبگر و عليه رژيم مبارزه ميکردند، در تلويزيون جمهوري اسلامي برنامهاي تحت عنوان «بدون توقف»  پخش شد. در اين برنامه غلامرضا قاسميان به تبليغ و ترويج چندهمسري پرداخت. دلايل وي در مورد چندهمسري اين بود که بسياري از زنان مجرد هستند و احتياج به سر پناه و امنيت دارند و مردان هم به خاطر اين که به فساد کشيده نشوند بهتر است با چند همسر مشکلاتشان را حل کنند. ديگر سردمداران رژيم هم چون علي مطهري نمايندهي مجلس نيز از چندهمسري دفاع نمود.

پس از اين برنامه، تبليغاتي در شبکههاي مجازي با عکس مردي که چهار زن چادري شاد در کنار يک مرد و به همراه سه کودک با پرچم ايران، به راه انداختند. در ادامه نيز «کارگاه الزامات تشکيل خانوادهي چندهمسري» را سازماندهي کردند که به طور «رايگان» به زنان آموزش دهند و از «مواهب» رضايت دادن به همسر خود براي ازدواج مجدد، دلايل «آسماني» و تکيه بر قوانين اسلامي، سخنپروري کردند.

زنان در ايران در دورانهاي مختلف تاريخي همواره تحت ستم جنسيتي قرار گرفتهاند، اما در شرايط کنوني زنان چهل سال است که زير سايهي حکومت مذهبي هستند که اين (ستم بر زن) ويژگيهاي خاصي به خود گرفته است. رژيم جمهوري اسلامي سيستمي سرمايهداري است که ستم بر زن بخش جداناپذير آن است. در عين حال اين رژيم سرمايهداري، رژيمي ديني است که ابعاد خشونت و تبليغ و ترويج سنتهاي ارتجاعي عليه زنان و فرهنگ مردسالارانهي اسلامي را نيز در خود متمرکز کردهاست. در نتيجه خشونت بر زنان بسيار گسترده و عميق در جامعه سازماندهي شدهاست.خشونت عليه زنان قانوني است و قانون دست مردان را باز ميگذارد که به هر شکل که ميخواهند به زنان خشونت کنند.

خشونت چنان در جامعه طبيعي جلوه داده شدهاست که گويا زنان براي اين زاده شدهاند که مورد آزار و اذيت، ضرب و شتم، تجاوز و... قرار گيرند و دم نزنند. سه پشتوانهي اين خشونت، قانون، فرهنگ و ايدئولوژي مذهبي حلقه بههم پيوستهاي هستند که توسط نيروهاي سرکوبگر رژيم بر زنان براي به انقياد در آوردن کامل آنان به کار گرفته شدهاست.

خانواده محيطي است که تبعيض عليه زنان در آن نهادينه شدهاست. از نظر اين رژيم ديني تنها کار زنان اين است که از زاويهي جنسي و پيشبرد امورخانه آسايش همسرش را فراهم سازد. خامنهاي در اين خصوص گفته است: «ارزش واقعي زن به آن است که محيط خانواده را براي همسر و فرزندان خود به بهشت و محيطي متعالي و امن و معارف الهي تبديل کند».

حال علاوه بر تمامي قوانيني که حتا در رختخواب زنان نيز دخالت دارد، در شرايط کنوني تلاش دارند با طرح چندهمسري و تبليغ بر سر آن، خشونت بر زنان را به شکل وقيحتري پيش گذارند.از نظر قانون، فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي، زن کالاي جنسي است و وظيفه اصلياش سرويسدهي به مردان است. حال در طرح مساله چندهمسري قرار است اين وظيفه را چند زن در زير يک سقف براي يک مرد انجام دهند. چند زن در زير يک سقف قرار است سرويسدهي جنسي را آن طوري پيش برند که بتوانند هرچه بيشتر ماشين توليد مثل خود را براي زاييدن و تکثير «امت اسلام شيعي» به کار برند.

اين رژيم از همان روزهاي اولي که به قدرت رسيد با اجباري کردن حجاب اعلام کرد که قصد دارد با خشونتي آشکار در تمام عرصههاي زندگي زنان، آنان را هم چون انسانهاي مرده و مطيعي بار آورد که وظيفهشان برآورده کردن رضايت مردان از هر لحاظ باشد. زن «خوب» زني است که مردان از آنان و سرويسدهي آنان در همه عرصههاي زندگي راضي باشند. رژيم جمهوري اسلامي براي نهادينه کردن اين نقش براي زنان تمام ابزارهاي سرکوب خود را به کاربست. اما زنان خصوصاً جوانان نيز در برابر تنفر و جنگي نابرابر از همان روزهاي اول قدرتگيري جمهوري اسلامي، که آغاز پرشکوه آن در 8 مارس 1357عليه حجاب اجباري بود تا کنون با مبارزات خود نشان دادند که زير بار نقش و جايگاه کالاي جنسي بودن نخواهند رفت.

اين رژيم تئوکراتيک را بايد با پيشبرد مبارزات زنان و همه اقشار و طبقات از ريشه و بن برکند و دنيايي را ساخت که زنان در آن نه يک کالاي جنسي بلکه انسانهايي فارغ از ستم جنسيتي باشند.

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 49

                       فوریه 2020 / بهمن 1398

 
 تعداد صفحه: 22  تعداد رکورد: 424  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠