zan_dem_iran@hotmail.com   تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Oct 2019
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
  برگشت   زن و ادبیات
به درخت بارور و شکوفان شعر، نادیا انجمن

به درخت  بارور  و شکوفان شعر، نادیا انجمن

          

       که تبر جهالت  قرون   بر پیکرش   فرود آمد .

 

         نیلوفرین شکوهّ

 

در دود غرقه گشته و بر جاست این درخت

زود آمده ست ، میوه فرداست  این درخت

 

هر شاخه اش ستاره فریاد میوه داشت

رگبار دیده ،لیک شکوفاست این درخت

 

خندق ترین    جزیره  و  نیلوفرین شکوهّ

در این زمین  مرده، چه بیجاست این درخت

 

مشت  قرون  به چشم  درخشان او نشست

شرم هزار ساله ی  بر ماست  این  درخت

 

گفت از  "خمیدگی "   و  ولی ایستاده مرد

بالاترین ترین  قد  و بالاست  این  درخت

                                                         

                                                     فاروق فارانی

                                                           کابل

                                                      نوامبر 2005

 

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 12  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠