zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
08 Aug 2020
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   قتل زنان
به درخت بارور و شکوفان شعر، نادیا انجمن

به درخت  بارور  و شکوفان شعر، نادیا انجمن

          

       که تبر جهالت  قرون   بر پیکرش   فرود آمد .

 

         نیلوفرین شکوهّ

 

در دود غرقه گشته و بر جاست این درخت

زود آمده ست ، میوه فرداست  این درخت

 

هر شاخه اش ستاره فریاد میوه داشت

رگبار دیده ،لیک شکوفاست این درخت

 

خندق ترین    جزیره  و  نیلوفرین شکوهّ

در این زمین  مرده، چه بیجاست این درخت

 

مشت  قرون  به چشم  درخشان او نشست

شرم هزار ساله ی  بر ماست  این  درخت

 

گفت از  "خمیدگی "   و  ولی ایستاده مرد

بالاترین ترین  قد  و بالاست  این  درخت

                                                         

                                                     فاروق فارانی

                                                           کابل

                                                      نوامبر 2005

 

 

 
 تعداد صفحه: 6  تعداد رکورد: 107  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠