zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Aug 2019
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
  برگشت   نشريات
زیده ای از پیام راهپیمایان

نشریه شماره15  تشکل زنان 8 مارس

گزیده ای از پیام راهپیمایان....

(اینها مطالبی است که از بلندگوی راهپیمائی خوانده می شد.)

روزانه دهها زن و دختر جوان در ایران به جرم بیرون آمدن تار مویشان یا رنگ اونیفرم اسلامی تحقیر می شوند، دستگیر می شوند و شلاق می خورند.

 

طبق قوانین رسمی ایران هر مردی هر گاه که دلش خواست می تواند زن را طلاق دهد و هر گاه که تصور کرد که زن به او وفادار نبوده می تواند زن را به قتل برساند. در27 ساله گذشته صدها زن بدست شوهرانشان به قتل رسیده اند و بنام دفاع از ناموس تبرئه شده و می شوند.

 

طبق قوانین رسمی ایران زنان بدون اجازه شوهر حق کار، حق سفر حق نگهداری از فرزند در صورت جدایی را ندارند.

ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم این قوانین نابرابر علیه زنان در ایران زیر سایه دولت آمریکا و متحدین اروپایی اش در افغانستان نیز تصویب شد....

 

ما می خواهیم« به شما بگوییم که قوانین اسلامی در عراق نیز با وساطت آمریکاییها تصویب شد و این بار سربازان آمریکایی و اروپایی موظفند در افغانستان و عراق از قوانین سنگسار و شلاق برای پوشش غیر اسلامی حفاظت کنند.

 

ما اینجا هستیم که به شما بگوییم زنان ایران برای رهایی خود در حال مبارزه هستند. زنان ایران بیش از 27 سال است در جنگی نا برابر با جمهوری اسلامی هستند. و بیش از 27 سال است که در برابر این قوانین تبعیض آمیز قرون وسطایی مقاومت می کنند و ما اینجا هستیم که صدای مبارزات آنان را به گوش شما برسانیم. ما اینجا هستیم تا بگوییم مبارزة زنان ایران جهت برابری و رهایی خود بخشی از مبارزات زنان جهان علیه جهان مردسالار است.

 

ما نمی خواهیم بوش و دول زن ستیز غربی از ما پشتیبانی کنند، ما حمایت زنان و مردان آزادیخواه کشورهای غربی را می خواهیم، ما خود را در کنار میلیونها انسانی می دانیم که برای ساختن جهانی دیگر مبارزه می کنند. ما قیم نمی خواهیم ما مصمم هستیم آزادی و رهایی خود را خود بدست آوریم و در مبارزات مان فقط به حمایت شما زنان و مردان آزادیخواه در غرب نیاز داریم.

 

زنان ایران برخاسته اند. در کنار آنها قرار بگیرید. با حمایت از مبارزات زنان ایران به آنان دلگرمی و پشتگرمی دهید. تاثیر حمایت شما پر قدرت کردن نیروی سوم نیروی زنان و مردانی است که مصمم هستند خود سرنوشت خویش را تعیین کنند.»

 

«در سال 1979 زنان ایران همراه با دیگر اقشار مردم ایران نظام شاهنشاهی را سرنگون کردند. زنان ایرانی از انقلاب رهایی و آزادی خود را انتظار داشتند. بسیاری از قوانین نابرابر کنونی از نظام شاهی گذشته به مرتجعین اسلامی به ارث رسید. در رژیم گذشته نیز قوانین مربوط به زنان از مذهب و شریعت نشئت گرفته بود.  زنان میلیونی در انقلابی که به سرنگونی شاه منجر شد شرکت داشتند، اما مرتجعین اسلامی نه فقط قوانین نابرابر رژیم سابق در مورد زنان گذشته را حفظ کردند بلکه خمینی در اولین فرمان خود با اعلام حجاب اجباری حمله به زنان را آغاز کرد....

 

ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم بر خلاف آنچه که دولتها و رسانه ها در کشورهای اروپایی می گویند، حجاب اجباری فرهنگ ما نیست، سنگسار فرهنگ ما نیست، فرودستی زن فرهنگ ما نیست، اینها بر زنان ایران با زور سرنیزه و تفنگ اعمال می شود.»

 

«نیروهای مرتجع اسلامی در خاورمیانه و جریانات نژادپرست در کشورهای غربی دو روی یک سکه هستند. آنها با راه انداختن جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان اهداف پلید خود را که راسیسم در غرب و سرکوب مردم در کشورهای خاورمیانه است پنهان می کنند. بازیچه نمایش های دروغین آنان نشویم.

امروز مسلمان ستیزی همانقدر کثیف است که یهودی ستیزی در دوران هیتلر بود.»

 

«در خاورمیانه نیروهای مرتجع اسلامی را به جان مردم می اندازند و در غرب نیروهای نژاد پرست را به جان مردم مهاجر مسلمان می اندازند. ما باید جبهه خود را بسازیم. جبهه مردم ستمدیده، جبهه مبارزه علیه هرگونه زن ستیزی، جبهه مبارزه علیه نیروهای واپسگرا در خاورمیانه و نیروهای نژاد پرست در غرب، جبهه مبارزه علیه همه نیروهایی که نظم جهنمی خود را با همدستی مرتجعین اسلامی و غیر اسلامی در جهان گسترده اند و میلیونها انسان را در کام مرگ، فقر و فلاکت فرو برده اند، جبهه مبارزه علیه جنگ طلبی و تجاوزهای نظامی و اشغالگری . »

 

«ما اینجا گرد آمده ایم تا صدای اعتراض میلیونها زن ایرانی را به گوش شما برسانیم

ما در صفحات تلویزیون و اخبار رسانه های غرب حضور نداریم. تنها تصویری که از ایران می بینیم مرتجعین اسلامی در حال ساختن بمب هستند و مردمی که گویا همه حزب الله هستند.

 

ما اینجا حضور داریم تا به شما بگویم این تصویری کاذب از مردم آن سوی جهان است....

زنان آن سوی جهان و اکثریت مردم این کشورها از این مرتجعین اسلامی متنفرند.

 

و ما می خواهیم به شما بگوییم که زنان روزانه و در لحظه های زندگی خود در حال مبارزه با حاکمیت مرتجعین اسلامی زن ستیز هستند.

 

ما اینجا هستیم تا به شما بگویم ما در حال مبارزه با این مرتجعین هستیم و نیاز به قیم های مرتجع امپریالیستی نداریم. ما نیاز به دخالت دولتهایی چون دولت آمریکا و دول اروپایی که خود زن ستیز هستند نداریم.

 

ما می خواهیم که شما زنان و مردان آزادیخواه پشتیبان مبارزات ما باشید و با ما در این اعتراض همبستگی کنید.

 

ما اشغال نظامی عراق را توسط متجاوزین آمریکایی محکوم می کنیم. ما مخالف دخالت نظامی و اشغالگری نظامی و جنگ تحت هر بهانه و توجیهی هستیم.»

 

«زنان و مردان آزادیخواه ما در اینجا گرد آمده ایم تا اعتراض خود را به 27 سال سرکوب زنان در جمهوری اسلامی اعلام کنیم.

 

طبق قوانین رسمی ایران به زنان غیر مسلمان در صورت جنگ و زندانی شدن می توان تجاوز کرد.

 

در زندانهای جمهوری اسلامی به هزاران دختر جوان قبل از اعدام تجاوز شد. تحت این عنوان که در شریعت اسلام دختر باکره بعد از مرگ به بهشت می رود.

 

فردای اعدام هزاران دختر جوان بازجویان مزدوران جمهوری اسلامی به خانواده آنان شیرینی می دادند شیرینی تجاوز به دخترانشان قبل از اعدام شدن.

 

در 27 سال گذشته هیج یک از نهادهای بین المللی از دادگاههای بین المللی گرفته و دول غربی به این جنایات اعتراض نکردند. طبیعی است زیرا آنها همه متعلق به یک نظام جهانی هستند نظام سرمایه که برای منافع سرمایه گاه این رژیم ها خوبند و مشروع و گاه مغضوب قدرتهای بزرگ سرمایه می شوند مثل امروز.»

 

«جنگ و اختلافات بین آمریکا و ایران هیچ ربطی به منافع مردم ایران و زنان ایران ندارد. این جنگها و آشتی ها و همدستی ها برای استقرار  و تقویت نظم جهنمی سرمایه است. نظمی که روزانه میلیونها انسان را به کام مرگ می برد. ... نظمی که محصولش زنانه شدن فقر، زنانه شدن ایدز، زنانه شدن گرسنگی و زنانه شدن مرگ است. شرم بر کسانی که در کار ساختن این نظم هستند!

آنها برای سرکوب زنان ایران با یکدگر متحد هستند. »

www.8mars.com

 

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠