zan_dem_iran@hotmail.com   کشتار یک نسل از آزادی‌خواهان، مبارزین، انقلابیون و کمونیست‌ها در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
22 Sep 2020
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
نه به رژیم جمهوری اسلامی، نه به هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران !

نه به رژیم جمهوری اسلامی  

نه به هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران !

 

ما و میلیون ها مردم ایران مخالف تحریم، جنگ و تجاوز نظامی به کشورهای جهان از جمله ایران هستیم و جنگ طلبی ترامپ و دارو دسته فاشیست اش را تحت لوای حمایت از مردم و زنان ایران، دروغ بزرگی می دانیم. ترامپ و رژیم اش خود زن ستیز و ضد توده های مردم در ایران و سراسر جهان هستند.

امروزه افغانستان، عراق و کل خاورمیانه، درنتیجه‌ی تجاوز و اشغال نظامی آمریکا و متحدین‌اش و هم‌چنین سازمان‌دهی جنگ‌های نیابتی ازیک‌طرف و از طرف دیگر انواع و اقسام رژیم‌های بنیادگرا و زن‌ستیز به زندانی برای اسارت زنان، بدل شده است.

این واقعیات نشان می‌دهد که جنبش رهایی زنان در ایران نمی‌تواند و نباید، نه به امپریالیست‌های مردسالار که ستم بر زن بخش لاینفک از سیستم ستم و استثمارشان در سراسر جهان است و نه به نیروهای رنگارنگ مرتجع داخلی که تا مغز استخوان پدر/مرد سالارهستند، چشم امیدی ببندد. این دو رکن اساسی و پایه‌ای یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین خطوط تمایز فعالین و تشکلات انقلابی زنان است که می‌خواهند برای به دست آوردن آزادی و برابری در تغییر جامعه دخالت آگاهانه کنند.

امپریالیست های آمریکایی تحت این عنوان که بمب هسته ای ایران برای جهان خطرناک است در صدد به راه انداختن جنگی است که جان میلیون ها انسان در منطقه را در معرض کشت و کشتار و قحطی و بیماری و... قرار می دهد و زندگی زنان در عراق و افغانستان در نتیجه تجاوز نظامی و اشغال این کشورها نشان می دهد که قربانیان اصلی این جنگ ها زنان هستند. امپریالیست های آمریکایی، مسلما و به هیچ وجه مسئله شان این نبوده و نیست که رژیم جمهوری اسلامی به مدت 40 سال، زندگی زنان را با حجاب اجباری و فرودستی مطلق بمباران کرده است. به مدت 40 سال است که این رژیم سفره های نیمه خالی کارگران و زحمتکشان را مورد بمباران قرار داده است. آنها کاری ندارند که در طول 40 سال این رژیم با تثبیت و ترویج فرهنگ پدر/مردسالار، سنت های ارتجاعی و خرافات، ذهنیت کل جامعه را بمباران کرده است.

دولت ها و نیروهای بنیاد گرای اسلامی در خاورمیانه و رژیم فاشیست و نژادپرست در آمریکا و نیروهای دست راستی و بنیاد گرایان مسیحی در غرب دو روی یک سکه هستند. مسلمان ستیزی ترامپ و همه نژاد پرستان همان قدر فاشیستی است که یهودی ستیزی در دوران هیتلر بود.

در شرایط کنونی ایران، با همبستگی مبارزاتی در بین مردم است که می توان راه را برای هر گونه فرصت طلبی، جنگ احتمالی علیه ایران توسط امپریالیست های آمریکایی و مصادره ی مبارزات زنان و مردم ایران، بست. چرا که حلقه های مبارزات مردم از هم گسیخته و بی ارتباط نیست. ادامه ی مبارزات کارگران، معلمان دانشجویان، ملیت‌ها، زنان و... علیه رژیم جمهوری اسلامی می‌باید آن‌چنان به هم بپیوندد که هیچ قدرتی یارای ایستاده‌گی در مقابل آن را نیابد.

به همین دلیل در بحبوحه‌ی سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی قدرت‌های جهانی و در راس آن رژیم فاشیستی ترامپ ما نه در پی «آشتی ملی» با رژیم زن ستیزجمهوری اسلامی هستیم و نه چشم به «مراحم» نیروهای امپریالیستی داریم؛ چون تضاد منافع این دو نیروی ارتجاعی هیچ ربطی به منافع زنان و اکثریت توده‌های مردم ندارد. این تضادها بر سر منافع ارتجاعی طرفین است. این آشتی ها و همدستی ها، تحریم ها و جنگ ها برای استقرار و تقویت نظم جهنمی سرمایه است. نظمی که روزانه میلیون ها انسان را به کام مرگ می برد. نظمی که باعث آواره گی 65 میلیون انسان شده است. نظمی که در آن میلیون ها کودک به جای مدرسه رفتن در میدان های جنگ تکه پاره  می شوند. نظمی که در هر ثانیه و دقیقه  آن یا زنی می میرد، یا زنی توسط خشونت مردسالارانه به قتل میرسد، نظمی که محصولش زنانه شدن فقر، زنانه شدن ایدز، زنانه شدن گرسنگی و زنانه شدن مرگ است. این دو نیروی ارتجاعی برای سرکوب زنان ایران با یکدگر متحد هستند.

پس می رویم تا همراه با شما زنان و مردان مبارز و با جلب حمایت و همبستگی بیشتر مردم و نیروهای مترقی در سراسر جهان و در پیوند با مبارزات زنان و توده های جان به لب رسیده در ایران، در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست اش، مبارزه را ادامه دهیم.

ما مصمم هستیم مبارزاتمان را در جهت ساختن جهانی ادامه دهیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نشود. جهانی که در آن نه به زور، سر زنی حجاب کند و نه به خاطر فقر و گرسنگی زنی را مجبور به تن فروشی و  پورن می کند. جهان عاری از خشونت مردسالاری سرمایه داری، جهانی که هیچ انسانی در آن گرسنه نیست. جهانی که انسان ها به اندازه کار و نیازشان از آن بهره می برند. جهانی که دیگر خبری از یک قشر نازک انگل که دسترنج میلیون ها انسان را تصاحب می کند، نیست. جهانی که ستم و اسثتمار از آن رخت بربسته است.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

نه به هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران و جهان

نه به نام ما

اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس نیست

زنده باد همبستگی جهانی مردم

 

سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- انگلستان

ژوئن 2019

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠