zan_dem_iran@hotmail.com   موج تازه ای در جهان، به زنان جسارت شکستن سکوت را داد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 Oct 2020
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

این پیام کارزار است که توسط لیلا پرنیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ارائه شد و به منظور چاپ کمی ویرایش شده است. – هشت مارس

ما زنان، اینجا، در مقابل شما زن ستیزان جمهوری اسلامی، ایستاده¬ایم، نسلی از زنانی که در"8 مارس"، روز همبستگی بین المللی زنان، در سال 57 به خیابان ها آمدیم، تا به حکم حجاب اجباری خمینی مرتجع، اعتراض کنیم.

آن زنانی که گفتند، نخواهند گذاشت، رژیم روی آرامش ببیند، واعلام کردند،هرگز با نظام مرتجع اسلا می، آشتی نخواهند کرد. امروز نسل های دیگر نیز به صفوف ما پیوسته¬اند.

نسل جدیدی، که مانند موجی ما را نیز به جلو می راند.

عمرتان بر باد است.

تلاش زیادی برای مسخ نسل های جوان کردید، اما اینجا و در سراسر سرزمین تفت زده ما، انگشت اتهام آنان، به شما جنایتکاران، نشانه گرفته شده است.

به آنان در مکتب خانه ها درس ارتجاع دادید، اما در مقابل چشمان حیرت زده تان، بر ارزش های قرون وسطی تان، تف می اندازند و لحظه ای که وارد جامعه می شوند، گویی رسالتی به جز مبارزه با این رژیم ارتجاعی ندارند.

این نسل شورشی، از نسل 57 نیز، بلندتر پرواز می¬کند و افق مردم جامعه را از کران تا کران می گشاید.

ما از توفان گذشتم و آبدیده شدیم. بذرهایی کاشتیم که، نهال ها و درختان سرسبز آینده را نوید می دهند.

شیپور آغاز جنگ ما، 28 سال پیش نواخته شد و پرچم پیروزی آن را بر قله سرنگونی جمهوری اسلامی برخواهیم افراشت. پرچم سیمگون رهایی کامل را، زمانی به احتزاز در خواهیم آورد، که حتی یک زن اسیر ستم و استثمار جنسیتی، بر روی این کره خاکی نباشد.

مادران، خواهران و دخترانمان را در زندان ها شکنجه کردید، مورد تجاوز قرار دادید، سنگسار کردید، به دار آویختید وهم اکنون نیز، بسیاری دیگر را در راهروهای سنگسار، به انتظار اجرای حکم نگه داشته اید.چه بسیار زنانی که در شعله های قوانین ارتجاعی و زن ستیز سوختند.

زن را شلاق می زنید، تا از اخلاقیات منفور رژیم ددمنشانه تان، تبعیت کنند، تا از سایه تان به خود بلرزند. اما هشدار! این زنان مانند فنر از جای می¬جهند و صورتتان را خون¬آلود خواهند کرد.

امروز در اینجا اعلام می کنیم، که سال پیش، نیرویی در جنبش زنان شکل گرفت، که درهمراهی با سایر نیروهای مترقی و آزادیخواه، در راه ساختن قطب سومی است، که با هر نوع دخالتگری امپریالیستی، اعم از تحریم و انقلاب مخملی و جنگ، مخالفت دارد و در برابرش ایستادگی خواهد کرد. ما در پی خلق جهانی هستیم که رهایی و آزادی زنان، سنگ نوشته های پاک نشدنی آن است. جهانی که در آن لبخند بر لب مردم رنجدیده جهان، به¬ویژه میلیاردها زن، بنشیند، و در بازوان آنان، جایی برای سازش و مماشات باقی نباشد.

 

ما بخش و گوشه چشمی هستیم، از نیروی خشمگین و رهایی بخش، که در جای جای جامعه ایران، در حال کندن گور این رژیم زن ستیز و جنایتکار است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

مرگ براین رژیم ضد زن !

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠