zan_dem_iran@hotmail.com   آتنا دائمی / من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست! هستم تا زنده ام      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
07 Jul 2020
سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات

مردسالاری زير بنای تجاوز و خشونت عليه زنان است!

امروز دختر دانشجوی 23 ساله ای که در دهلی نو مورد تجاوز گروهی 6 مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد. روز 16 دسامبر دختر جوانی همراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در يکی از مناطق بالای شهر می شود. در اين اتوبوس به آنها با ميله آهنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب 6 مرد قرار می گيرد. پيکر نيمه جان اين دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بيرون پرتاب می شود. بدن تکه تکه شده وی به بيمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن اش انجام می گيرد، ولی از آنجا که برخی از ارگانهای بدن وی از کار افتاده بود به بيمارستانی در سنگاپور منتقل می شود. در آنجا تيم پزشکی مجبور می شود بخاطر ضربات ميله آهنی بر بدن اين دختر بخش اعظم رودهايش را ببرند.اين دختر جوان در بيمارستان دچار سکته قلبی می شود وبا اين که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسيار مبارزه کرد، اما تمام تلاش ها بی فايده بود.


تجاوز به "امانت" به زبان اردو يعنی گنج، نامی که مردم به اين دختر جوان داده بودند، تنها تجاوزی نيست که در هندوستان اتفاق افتاده است. بنا بر گزارش روزنامه گاردين "هندوستان بدترين مکان در جهان برای زنان است". در دو هفته اخير زمانی که هزاران نفر از مردم در شهر های مختلف هندوستان به خيابانها ريخته اند که بر عليه تجاوز اعتراض کنند، ده ها تجاوز ديگر انجام شده است.

دختر 17 ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروهی قرار می گيرد. وی به پليس مراجعه می کند و گزارش اين تجاوز را می دهد. اما از جانب پليس مورد اذيت و آزار و توهين قرار می گيرد. اين دختر جوان پس از مدت کوتاهی خود کشی می کند.

دختر 16 ساله ای به نام موندال در يکی از شهر های هندوستان مورد تجاوز دو مرد همسايه قرار می گيرد. وقتی به پليس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از يکی از مردان شکايت کند، چرا که مرد ديگر با رئيس پليس رابطه بسيار نزديکی دارد. هنوز آن دو مرد بطور آزاد زندگی می کنند.

بنا بر گزارش پليس در هندوستان هر 18 ساعت يک گزارش تجاوز دريافت می کنند. اين در حالی است که بسياری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هرگز به پليس مراجعه نمی کنند، چرا که بنا بر گزارش فعالين سازمانهای زنان،" زمانی که به ندرت زنان به پليس گزارش تجاوز را می دهند، پليس با بی اعتنائی به اين گزارشات برخورد می کند و به آنها گفته می شود که خود عامل اصلی اين تجاوزات هستند." (سی ان ان 29 دسامبر 2012) وقتی زنی به پليس خبر تجاوز را می دهد و اين خبر به مطبوعات راه پيدا می کند، مثل اين است که اين زن سه بار مورد تجاوز قرار گرفته است. تجاوز زنان را به ميليون ها تکه مبدل می کند.

زنان از زمان تولد تا مرگ، در زمان صلح و جنگ، در سرتا سر جهان از تجاوز و آزار جنسی رنج می برند. همه زنان در کوچه و خيابان، در محل کار و مکان" امن" خانه اشان از آزار جنسی و تجاوز در امان نيستند. تجاوز و آزار جنسی عليه زنان در سراسر جهان با قوانين "پيشرفته" و عقب مانده، به اين معنی است که مردان صاحبان اصلی زنان هستند. تجاوز و آزار جنسی عليه زنان به اين معنی است که نظام مردسالار حاکم در جهان به همه مردان از زاويه اجتماعی و سياسی قدرت کنترل همه زنان را می دهند. تجاوز و آزار جنسی که مورد استفاده مردان است، راهی است برای تضمين و نگهداری رابطه ستمگری مردان و فرودستی زنان. تجاوز و آزار جنسی عليه زنان راهی است برای تضمين مناسبات توليدی و اجتماعی مردسالارانه. تجاوز و آزار جنسی، جنايت عليه زنان است.

در اثر اعتراضات گسترده هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف هندوستان مقامات دولتی اعلام کرده اند که قوانين جديدی در مورد تجاوزگران تصويب خواهند کرد. وجود چند بند قانون در جامعه ای که فرودستی زنان تقديس می شود نمی تواند هيچ زنی را از تجاوز و آزار جنسی نجات دهد.

ما زنان ايران، در پيوند با زنان در هندوستان و با ديگر زنان جهان در مقابل نظام سرمايه داری مردسالار که تجاوز و خشونت عريان عليه زنان را توليد و باز توليد می کند ايستاده ايم. برای برچيدن تجاوز و آزار جنسی و همه اشکال خشونت عليه زنان با هم مبارزه متحدانه ای را پيش می بريم تا جهانی سازيم که در آن هيچ زنی مورد تجاوز و آزار جنسی، ستم واستثمار قرار نگيرد.

سازمان زنان هشت مارس (ايران- افغانستان)      

29 دسامبر 2012

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠