zan_dem_iran@hotmail.com   یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان گرامی باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 May 2020
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
زندگی جريان دارد

 
زندگی جريان دارد

سروده ای از مینا

زندگی جريان دارد

                                    مثل امواج دريا

گاهی نرم و آرام

                   در آغوش ساحل می آسايد

گاهی خشمگين و هولناك

                  ساحل را دگرگون می كند.

 زندگی جريان دارد...

                                     مثل زمزمه باد

گاهی در گوش درختان

                         نجوا می كند عاشقانه

گاهی می غرد ترسناك

            و شاخه ها را به آتش می كشد.

زندگی جريان دارد...

 مثل رها شدن من

در جريان لحظه هايی كه  می آيند

                                             و می روند

گاهی در بطن پرالتهاب گرم لحظه ها

                    جان می گيرم

                            پرواز می كنم

                                         به اوج می روم.

گاهی در انجماد لحظه ها

                                                سرگردان

                                                              بی روح

                             می روم به حاشيه ها

می آويزم به شاخه ای شكننده روی آب

                   يا پاره سنگی خزه گرفته

                                                         لغزان

تا خود را در سردی ثانيه ها گم كنم.

زندگی جريان دارد....

                                           موج وار

مثل حس من

                              در تمامی لحظه ها

و گريزان از تكرار

تكرار

مثل ته نشين شدن لحظه ای تلخ

                                         در ذهن من،

مثل حس شناخت لحظه های نيامده

                                      بی قرار

                                                نامعلوم

لحظه هايی كه من

               برای شناختنش

                     زندگی می كنم!          

                                                    2004

 

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠