zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
13 Jul 2020
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
چوبه های دار مرتجعیین زن ستیز اسلامی را در هم شکنیم

چوبه های دار مرتجعیین زن ستیز اسلامی را در هم شکنیم!

زینب و سکینه قربانی سیستمی هستند که زن بودن در آن بالقوه جرم است!

خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از آن است که  اعدام های جدیدی در ایران در راه است. احتمال اعدام دختر جوان زینب جلالیان که نزدیک به دو سال است در راهروی مرگ به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به سر می برد و هم چنین سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به "جرم" زنا با اینکه در بیدادگاههای اسلامی "جرمش " ثابت نشده است، از جمله گزارشاتی است که اخیرا منتشر شده است. زینب و سکینه قربانی سیستمی هستند که زن بودن در آن بالقوه جرم است.

جمهوری اسلامی از بدو قدرت گیری، زنان را برده بردگان کرده است. 31 سال است که حکومت دینی استفاده از شکنجه و تجاوز و اعدام و کنترل زنان را قانونی کرده است. سرکوب عریان زنان اهرمی است در دست جمهوری اسلامی برای کنترل امنیتی جامعه و مطیع کردن مردم.

بدون شک حضور گسترده و نقش فعال زنان بخصوص دختران جوان در صف اول مبارزه علیه جمهوری زن ستیز اسلامی در خیزش های اخیر، آنان را مثل مار زخم خورده کرده است و می خواهند از زنان بهر طریق ممکن انتقام بگیرند. خشونت افسار گسیخته نظام مردسالار و پدر سالار جمهوری اسلامی برای تحکیم و تثبیت فرودستی زنان است. به همین جهت در نظام زن ستیز حاکم بر ایران این خشونت با اقدامات حک و اصلاح از بین نخواهد رفت. تنها راه رهایی زنان از خشونت سیستماتیک دولتی و خانگی سرنگونی نظامی است که پایه هایش بر بردگی و فرودستی زنان استوار شده است.

جنایتکاران جمهوری اسلامی می خواهند با گسترش ابعاد سرکوب جلوی مرگ محتوم خود را بگیرند! می خواهند با اعدام های وسیع ترس و وحشت بر دل مردمی بیفکنند که در مبارزات یک سال گذشته بطور روشنی حکم مخالفت قاطع خود را علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا در کوچه و خیابان،  مدرسه و دانشگاه و در زندانهای مخوف و قرون وسطائی اسلامی فریاد زدند.

امروز مردم جهان، مردم ایران، همه انسانهای آزادیخواه و مترقی وهمه وجدانهای بیدار در مقابل جنایات جمهوری اسلامی که میرود ابعاد فاجعه بار به خود گیرد مسئولند. زنجیره خشونت و سرکوب رژیم اسلامی باید هر چه زود تر در هم شکسته شود. باید اقدامات عاجل و فوری برای جلوگیری از اعدام زینب، سکینه و هم چنین صد ها زندانی سیاسی انجام داد. هر لحظه که می گذرد جان صد ها نفر در خطر است. باید بتوانیم با اعتراض و سازماندهی اعتراضات جلوی قتل تک تک این انسانها را بگیریم. 

جویبار مبارزات بیشمار و آگاهانه همه انسانهای مترقی و آزادیخواه و معترض باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن جامعه ای بدون سرکوب، خشونت، شکنجه و اعدام به هم بپیوندد.

 2 ژوئیه 2010

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠