zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jun 2017
شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 4
»  ÓÑ ÓÎä - ÝÑیÈÇ ÏÑ Îǘ ÓÝíÏ ÈÏÇÑ ÂæíÎÊå ÔÏ
ÊÑæÑíÓÊåÇ Èå Ìä ÊÑæÑíÓã ãíÑæäÏ
Ýʐæ ÈÇ äÏ Êä ÇÒ ÝÚÇáیä ÏÓÊå åÔÊ ãÇэ ÒäÇä ÇÝÛÇäÓÊÇäی
Ñí ÏјÝÔ: Òä ÇíÑÇäی ÑÇ ÏÑ ÛÑÈ åã ãíÔæÏ ÓäÓÇјÑÏ - ÝÑÒÇÏ
ÒäÇä ÏÑ«ÇäÏÑæäی » ÌÇãÚå ÓíÇÓی ÇíÑÇä- ŽÇáå ÇÍãÏی
ÇÑ Ñæی áÈå Òäϐی äãی ˜äی ÏÇÑی ÝÖÇÑÇ ÇÔÛÇá ãی ˜äی!- ÑåÇ ÌÒÇíÑی
ÂíÇ ÈÇÒ ÑæÔä ÑÇ ÎæÇåã ÏíÏ¿ ãÇÏÑ ÑæÔä
ÒÇÑÔ ÇÒ ÈѐÒÇÑی Ïæãíä ãÌãÚ Úãæãی ÓÇÒãÇä ÒäÇä åÔÊ ãÇÑÓ
ÒÇÑÔ ÇÒ ÏæÇÒÏåãíä ˜äÝÑÇäÓ ÈäíÇÏ ŽæåÔåÇی ÒäÇä ÇíÑÇä ÏÑ ÓæÆÏ
ÑæÒی ˜å ãÑÏ ÔÏã- ÍãیÏ æËæÞ
ÒÇÑÔی ÇÒ ÓäÑåÇی ÌäæÇ
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠