zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jun 2017
شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 37

PDF 
»  ۸ ãÇÑÓ ÑæÒ ÌåÇäی Òä ÕÝ ÂÑÇیی ãÈÇÑÒÇÊی ÒäÇä Úáیå ÓÊã ÌäÓیÊی æ ÇÓÊËãÇÑ!
»  ãÇÑÓ 1979 ÊæáÏ ÌäÈÔ äæیä ÒäÇä- ۵ ÑæÒ ÊÙÇåÑÇÊ äÌ Èѐ ÒÑیä ÌäÈÔ äæیä ÒäÇä / ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
»  ÊÌÇæÒ ÏÑ Òäϐی ãÔÊј / ÇÎÑ ÝÑÒÇäå
»  ÊÌÇÑÊ Ó˜Ó¡ ÈÑÏåÏÇÑی ãÏÑä ÏÑ ÚÕÑ ÇãÑیÇáیÓã / ÂäÇåیÊÇ ÑÍãÇäی
»  ãÚÑÝی ˜ÊÇÈ «ãÇјÓیÓã æ ÝãیäیÓã»:Ýʐæیی ÈÇ ÔåÑÒÇÏ ãÌÇÈ / ÝÑیÈÇ ÇãیÑÎیÒی
»  ãÕÇÍÈåی ۸ ãÇÑÓ ÈÇ «Âä Êæäáå» ÝÚÇá ÌäÈÔ ÒäÇä ÏÑ ÈáŽی˜ - ÈÎÔ Ïæã / äå ÈÏæäö ÇÌÇÒå æ ÊÕãیã ãä¡ ÍÊی ی˜ ÝÊæÓ! ãÕÇÍÈå: ÝÑیÈÇ ÇãیÑÎیÒی / ÊÑÌãå: ØÇåÑå Çãیä
»  ãÑæÑی ˜æÊÇå ÈÑ ÏÇÓÊÇä Ýیáã ÍÞ ÑÃی ÒäÇä ÓÇÝÑÇÌʝåÇ / ÏیÈÇ ÏáÇÑÇ
»  Îæä ãÇ: ÈÇÒäÑی æ ÝÊãÇäی ÏÑÈÇÑåی ÓیÇÓÊö ÌäÓی ÑیÔåیÇÈی ÚáʝåÇ- äæیÓäÏå: ÂäÏÑیÇ Ïæјیä / ÈѐÑÏÇä: ÓãیÑÇ ÈÇÓÊÇäی
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠