zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jun 2017
دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 3
Óیãæä ÏæÈææÇÑ- Ìãáیå äÏÇیی
ãæÞÚیÊ ÌäÈÔ ÒäÇä ÇÝÛÇäÓÊÇäی - ØÇåÑå ãیáÇäی
ÏÑ Çíä Èä ÈÓÊ! - ÂÒÇÏå ÞåÑãÇä
ãÑæÑی ÈÑ æÖÚíÊ ÒäÇä ÏÑ ÌãåæÑی ÇÓáÇãی - ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
Òä ÇíÑÇäی ÑÇ ÏÑ ÛÑÈ åã ãíÔæÏ ÓäÓÇÑ ˜ÑÏ- ÇÎÑ ÝÑÇåÇäی
ãÑÏã ÓíÇå æÓÊ ÍÞ ÏÇÑäÏ! ÏÑ ÇíäÌÇ ÈãÇääÏ¡ ÏÑ ÇíäÌÇ ÈÌääÏ- ãیäæ ÓÊæÏå
ÑÇ ÍÌÇÈ ÓãÈá ÇÓÇÑÊ ÇÓÊ ¿- ÒåÑÇ ÑÍãÇäی
Ýʐæ ÈÇ ÑæÇäå ÍãíÏی 
ÒÇÑÔ ÇÒ ÓãíäÇÑ ÒäÇä ÇíÑÇä ÏÑ ÂáãÇä
ÒäÇä ãÚÊÑÖ ÇÑææÆå áÎÊ Èå ÎíÇÈÇä ÂãÏäÏ
 ÒäÇä ÓÑíáÇä˜Çíی æ ÏÇϐÇååÇی ÂáãÇä! - ÈѐÑÏÇä ÓÇÑÇ
ÎÔæäÊ Úáíå ÒäÇä ÊÇ ÍÏ ãѐ
ÍæÇ æ ãä- ãíäÇ ÇÓÏی
äÇåی Èå Ýíáã « Ïæ Òä » æ « ÏÇíÑå »  - ÍãیÏ æËæÞ
ÇäÊÙÇÑ- ÓæÓä
Çی äíãå ÏíÑ ãä- ãíäÇ ÇÓÏی
ÓÑ ÍÏ 
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠