zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jun 2017
شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 16
»  ãÔ˜áÇÊ ÈÒѐ ¡ÑÇå Íá åÇی Èی ËãÑ - ÓÑãÞÇáå
»  ÇÔÛÇá äÙÇãی¡«Ïã˜ÑÇÓی ÇãÑیÇáیÓÊی»æ «ÝãیäیÓã ÇÓÊÚãÇÑی»- ÔåÒÇÏ ãÌÇÈ
»  äÇåی ÇÌãÇáی Èå ÊÌÑÈå åäÏ- ÑÇÏåÇ ÏÓæÒÇ
»  ÒäÇä ÝáÓØیä æ ÈÇÒÈیäی ÊÌÇÑÈ - Ìãیáå È
»  Çä Ìی Çæ ÆیÒå ˜ÑÏä ãÈÇÑÒå - ÂÑæäÏåÇÊی Ñæی
»  ÈÇیÏ ÝãیäیÓã ÑÇ ÏæÈÇÑå ÏÑ ÏÓÊæÑ ˜ÇÑ ÎæÏ ÞÑÇÑ Ïåیã-  ã. ÍÞæÞی
»  ÌÇãÚå äæیä ÑÇ ÊäåÇ ÈÇ ãÚیÇÑåÇی äæیä ãی ÊæÇä ÓÇÎÊ- ÍãیáÇ äیӐیáی
»  ÇÑ ãä ÌÇی ÇæáیÇ Ïã ãÞÊæá ÈæÏã-  ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
»  ÛæÑی ÏÑ ÂÈ -  áی ÇäÓÊæ
»  ÊÌÏیÏ ÚåÏ- ãیäÇ ÇÓÏی
»  ãä ÏáÇÑÇ ÏÇÑÇÈی¡ 20 ÓÇáå....
»  ÒÇÑÔی ÇÒ ÔÔãیä ãÌãÚ Úãæãی åÔÊ ãÇÑÓ
»  ÞØÚäÇãå ÔÔãیä ãÌãÚ Úãæãی ÒäÇä åÔÊ ãÇÑÓ (ÇیÑÇäی¡ ÇÝÛÇäÓÊÇäی)
»  ÞØÚäÇãå ãÌãÚ Úãæãی ÏÑ ãæÑÏ ÇÝÛÇäÓÊÇä
»  ÒäÌیÑå ÎÔæäÊ Úáیå ÒäÇä Èå ÞÏãÊ åÒÇÑÇä ÓÇáå æ Èå ÏÑÇÒی åãå ãÑÒåÇی ÌåÇä
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠