zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jun 2017
شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 13
»  ÏÑ ÑÇå Úãáی ÌÓæÑÇäå....
»  ÞÇäæä ÇÓÇÓی ÏÓÊ äæÔÊ ÂãÑی˜Ç æ ÓÑäæÔÊ ÒäÇä ÚÑÇÞ- ÂÐÒ ÏÑÎÔÇä
»  Èå یÇÏ ÑÒÇ - áی ÇæäÓÊæ
»  äÇåی ÇÒ ÏÑíå ÓÊÑÏå Òäϐی- ÍãیÏ æËæÞ
»  äÞÔ ÞæÇäíä ÏÑ Òäϐی ÑæÒãÑå ÒäÇä - ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
»  ÞÜÏÑÊ - Â. Ïæјیä
»  ÏÔÜæÇÑíåÇی äÜÇÑÔ ÊÇÑíÜÎ ÒäÜÇä ÏÑ ÇíÜÑÇä - ÍÇãÏ ÔåیÏیÇä
»  ÞÊá äÇãæÓی æ Ó˜æÊ ÑÝÞÇ ! - ÑÒÇ
»  ÇäÊÎÇÈÇÊ äãÇíÔی ÇÝÛÇäÓÊÇä ãÔßáی ÑÇ Íá äÎæÇåÏ ßÑÏ - ÒÑی
»  ÈÍÑÇä ÇíÏÆæáæŽí˜ ÏÑ ãØÇáÚÇÊ ÒäÇä ÇíÑÇäی - ÔåÑÒÇÏ ãÌÇÈ
»  ÒÇÑÔی ÇÒ ÔÇäÒÏåãíä ˜äÝÑÇäÓ Èíä Çáãááی ÈäíÇÏ ŽæåÔ åÇی ÒäÇä ÇíÑÇä
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠