zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Jul 2020
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
  مبارزات مردم     برگشت
ایران 27 دسامبر2009 تهران ولیعصر یکی از شاهدانی که دید ماشین پلیس مردم را مجروح می کند ، اعتراض کرد ژانويه 2010
شاهدان صحنه زیر کردن مردم - ولی‌ عص ۶ دی ژانويه 2010
تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ۸ دی دسامبر 2009
حماسه مردم ایران در روز عاشورا و به زانو در آمدن نیروهای ضد شورش ۶ دی دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 درگیری های اعتراضی تهران با نیروهای ضد شورش دسامبر 2009
27 دسامبر 2009 تهران- اعتراضات شبانه علیه دولت و خامنه ای دسامبر 2009
»   تصاويردیگری از اعتراضات مردم ایران 27 دسامبر2009 دسامبر 2009
»   تصاويری از اعتراضات مردم ایران 27 دسامبر2009 - 3 دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 ماشین پلیس تهران در آتش دسامبر 2009
تهران 2009- آتش زدن لباس نيروی انتظامي دسامبر 2009
ایران-تهران 27 دسامبر 2009 زد و خورد با مردم در ولیعصر دسامبر 2009
ایران 27- تهران دسامبر 2009 اعتراض مردم در بهارستان دسامبر 2009
ایران 27- تهران دسامبر 2009 اعتراض مردم دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران - آتش سوزی در محل دانشگاه دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران - آتش سوزی در محل دانشگاه - 2 دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران - معترضین نیروهای ضد شورش را به عقب می رانند دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران - تصرف کلانتری به دست مردم دسامبر 2009
ایران 26دسامبر 2009 تهران - مرگ بر اصل ولایت فقیه5دی دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران - مردم در سیرجان یک رمپ اعدام را آتش زدند دسامبر 2009
ایران 27 دسامبر 2009 تهران- خیابان فخر رازی دراعتراض خامنه ای دسامبر 2009
 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد: 125  صفحه: 4 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠