zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
10 Aug 2020
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان
تظاهرات ایستاده- سالگرد قیام پرشکوه ۱۸ تیر ۷۸

تظاهرات ایستاده

 

سالگرد قیام پرشکوه ۱۸ تیر ۷۸ که طی آن دهها هزار تن از دانشجویان مبارز و بپاخاسته، در تهران و دیگر شهرها، سلطه رژیم ضدمردمی را به مبارزه طلبیدند، فرا میرسد. قیام خونین و قهرآمیز دانشجویان در تهران، بمدت یک هفته، در نهایت شکوه و رزمندگی، دوام داشت. طی این تظاهرات پردامنه، دانشجویان با سردادن شعارهای رزمنده، آشکارا خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، با تمام جناحهای آن، شدند. شرکت گسترده دختران دانشجو در تظاهرات پر شور ۱۸ تیر ، مرتجعین اسلامی را سخت هراسان ساخت.

 

رژیم که از پیوستن هزاران تن از کارگران و توده های محروم و زحمتکشان به صفوف دانشجویان، سخت دچار هراس شده بود، دانشجویان مبارز را مورد یورش قرار داده و به سبعانه ترین وجهی، به سرکوب آنها پرداخت. در نتیجه یورش ارتجاع هار، صدها تن از دانشجویان دستگیر گردیده و روانه زندانها و سیاه چالها شدند. برخی از این مبارزین، هنوز در زندانهای رژیم کشتار و شکنجه، در معرض بدترین آزارها قرار دارند.

 

قیام خونین ۱۸ تیر ۷۸، به روشنی نشان داد که دانشجویان ایران دشمن بی امان رژیم استبدادی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی بوده و تا این رژیم ارتجاعی به موجودیت ننگین خود، ادامه میدهد، دست از تلاش و مبارزه بر نخواهد داشت.

 

بمناسبت سالگرد قیام پرشکوه ۱۸ تیر ۷۸، تظاهرات ایستاده ای از طرف تشکلات زیر ترتیب داده شده است. ما از همه ایرانیان مبارز و آزاده میخواهیم فعالانه در این تظاهرات شرکت کرده و از این طریق، به مبارزات بی امان توده های محروم و زحمتکش ایران، در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یاری رسانند.

 

ساعت: ۱۲ تا ۲ بعد از ظهر

زمان: شنبه ۹ ژوئیه ۲۰۰۵  (۱۸ تیر)

مکان: روبروی ساختمان سابق بانک ملی ایران در کنزینگتون های ستریت

نزدیکترین ایستگاه مترو: High street Kensington

 

کمیته تدارک آکسیون ۱۸ تیر در لندن

امضا کنندگان زیر پشتیبانی خود را از این آکسیون اعلام داشته اند:

1. جمعی از فعالین مستقل چپ در لندن

2. سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

3. سازمان زنان  ۸ مارس (ایرانی و افغانستانی(- انگلستان

4. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) - لندن

5. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در لندن

6. کمیته زنان کانون ایرانیان در لندن

 

 

 

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 213  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠