zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
25 May 2020
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان

فراخوان دعوت به آکسیون

 علیه قانون زن ستیز شریعت در بریتانیا

نه به قوانین زن ستیز شریعت! نه به دو قطب پوسیده!

قرار است یکی از قوانین زن ستیز و ارتجاعی شریعت به طور رسمی و قانونی در سیستم قضایی بریتانیا ادغام شود. قانونی که در حال حاضر تحت نام "تنظیم وصیت نامه" و در کشوری "مدرن" که دارای قوانینی بر مبنای " اصول برابری" دو جنس می باشد معرفی شده و بار دیگر مناسبات قدرت مردسالاری و بردگی زنان در این نظام را  نشان می دهد.

یک بار دیگر شاهدیم که چگونه امپریالیست ها و بنیادگرایان مذهبی دست در دست هم و به بهانه ی "دمکراسی" و "آزادی فرهنگی" در پی مهر تایید زدن بر قوانین فرودستی زنانند. آن چه که بر سر زنان خاورمیانه -بویژه کشورهای ایران، افغانستان و عراق- و کشورهای شمال آفریقا پس از تشکیل حکومت های اسلامی با حمایت مستقیم و غیر مستقیم امپریالیست ها آمد عمق فاجعه را به خوبی نمایان می سازد. خشونت در تمامی عرصه ها بی داد می کند. از بریدن اعضای صورت و ناقص سازی جنسی گرفته تا قتل ناموسی و سنگسار که همگی بیانی ویژه از کالا و ملک بودن و تحت انقیاد بودن تن و بدن زنان است.

زنان در تمام جهان و در هر جا که باشند فرودستند. در جایی قانون شریعت در شکلی ارتجاعی عقب مانده ترین و ستم گرانه ترین مناسبات را از سوی حکومت های بنیادگرا بر زنان اعمال می کند و در جای دیگر و بار دیگر مهر تایید خود را در کنار اشکال "به روز شده " ی خشونت و فرودستی از مردسالاران "مدرن" می گیرد.

اما مبارزات ما زنان در جهت افشای ماهیت زن ستیز و مردم ستیز این دو نیروی واپس گرای مردسالار بیش تر از پیش ادامه خواهد یافت. زنجیر های اسارت و بردگی این نظام کهنه زن ستیز را باید درید. پایان افکار و ارزش های این نظام پوسیده را باید فریاد زد. مناسبات کهنه را باید شکست و افکاری نوین را در جهت بنای جامعه ای نو برقرار باید ساخت.

در این راستا سازمان زنان 8 مارس در لندن آکسیونی را برگزار می نماید و از تمامی زنان و مردان مبارز و انقلابی دعوت به عمل می آورد تا به این آکسیون پیوسته و با صدایی هر چه رسا تر فریاد زنند که ارتجاع مذهبی و قوانین شریعت اسلامی جز ابزاری در جهت تخدیر هر چه بیش تر افکار توده ها، سرکوب زنان و نهادینه کردن بردگی و انقیاد آنان نیست.

 

مکان: میدان ترافالگار لندن

زمان: شنبه 2014/05/10 ساعت4 تا 6

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

www.8mars.com 

      zan_dem_iran@hotmail.com

 

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 212  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠