zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
16 Aug 2017
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    بلژیک
انگليس فرانسه آلمان هلند کانادا نروژ فنلاند ترکیه  
  برگشت  
   روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺑﺮوﮐﺴﻞ 014 2 / زﻧﺎن : در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو واﭘﺲ ﮔﺮای ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ! داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ مارس 2014
   ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ! ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ / 5 اکتبر 2013 ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ (ﭘﻴﺎﻧﻮﻓﺎﺑﺮﻳﻚ) اکتبر 2013
   ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ"ﺟﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ " 2013ﻣﺎﺭﺱ24 ﺑﺮوﮐﺴﻞـ مارس 2013
   ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي آﻛﺴﻴﻮن روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن - 9 ﻣﺎرس 2013- ﺑﺮوﻛﺴﻞ مارس 2013
Ýیáã ãÑÇÓã ۸ ãÇÑÓ2013 ÏÑ ÈÑæ˜Óá- ÈáŽی˜ مارس 2013
»   ۸ãÇÑÓ ÑæÒ ÌåÇäی ÑÇ Èå ÇÊÍÇÏ åãå ÒäÇä ÈÑÇی ÈэیÏä ÎÔæäÊ Úáیå ÒäÇä ÈÏá ˜äیã!/ ÈáŽی˜ - ÈÑæ˜Óá مارس 2013
   ÒÇÑÔ Â˜Óیæä ÇÚÊÑÇÖی ÏÑ ÈÑÇÈÑ ÓÝÇÑÊ ÇیÑáäÏ – ÈÑæ˜Óá نوامبر 2012
»   ÒÇÑÔ ÝÚÇáیÊ åÇی ÑæÒ ÌåÇäی Òä / 5 ãÇÑÓ ÊÙÇåÑÇÊ ÇäÊÑäÇÓیæäÇáیÓÊی ÏÑ ÍãÇیÊ ÇÒ ãÈÇÑÒÇÊ ãÑÏã ÎÇæÑãیÇäå ÇÒ ÇیÑÇä ÊÇ áیÈی/ ÈáŽی˜ - ÈÑæ˜Óá مارس 2011
»   ÒÇÑÔ Â˜Óíæä ÑæÒ ÌåÇäی Òä - ÈáŽí˜ 6 ãÇÑÓ مارس 2010
   ˜Óیæä ÎیÇÈÇäی æ ÌáÓå ÓÎäÑÇäی مارس 2010
»   ÒÇÑÔی ÇÒ ãÈÇÑÒå ÖÏ ÝÇÔیÓÊی ÏÑ ˜áä- ÝÑیÈÇ ÇãیÑÎیÒی سپتامبر 2009
»   ÒÇÑÔ ÊÙÇåÑÇÊ ÑæÒ Òä ÏÑ ÈÑæ˜Óá ÈáŽی˜ - ÝÑیÈÇ ÇãیÑÎیÒی مارس 2009
»   ÑÇÒÔ ÓãíäÇÑ ÑæÒ ÌåÇäی ãÈÇÑÒå Úáیå ÎÔæäÊ ÈÑ ÒäÇä- ÈÑæ˜Óá -ÈáŽی˜ ÝÑیÈÇ ÇãیÑÎیÒی نوامبر 2008
»   ÒÇÑÔ ÈѐÒÇÑی ÑæÒ Òä ÏÑ ÈáŽí˜ ÝÑíÈÇ ÇãیÑÎیÒی ژوئن 2007
 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد;: 54  صفحه: 3 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠