Print  |  close

فراخوان به تظاهرات علیه دیپورت خانواده ایرانی

در آستانه سال نو میلادی دولت آلمان هدیه کریسمس خود رابه خانواده ایرانی پناهجو اهدا کرد:                                                                                          

دیپورت

در شرایطی که حکومت ایران به طرز وقیحانه ای به سرکوب مردم ایران مشغول است و در شرایطی که هر روزه  خبر از سنگسار، اعدام  و شلاق د ر ملاء عام  توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران بگوش میرسد و در شرایطی که ایرا ن در سال 2002 یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر بوده ، در این شرا یط دولت آلمان به خانواده پناهجوی ایرانی پس از چند سال زندگی در آلمان حکم دیپورت داده است.

بدون شک بازگرداندن این خانواده به ایران آنها را در خطر جانی قرارمیدهد. دولت آلمان باید مسئولیت زندگی این خانواده را به عهده بگیرد.

وجدان های آگاه انسانی درآلمان میبایست این عمل دولت آلمان راهمکاری بارژیم جمهوری اسلامی به حساب آورد.

ما زنان ایرانی و افغانستانی از همه مردم و انسانهای آزادیخواه میخواهیم که به هرشکلی که میتوانند به یاری این خانواده پناهجوی ایرانی برخیزندو مقابل حکم دولت آلمان بایستند.

قرار است این خانواده در روز دوشنبه 30 دسامبر به ایران دیپورت شوند.

در تظاهرات اعتراضی علیه بازگرداندن اجباری به ایران شرکت کنیم،جان یک خانواده پناهجو در خطر است.

سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی – افغانستانی )

30  دسامبر 2002

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان