Print  |  close
جمعبندی از راهپیمائی کارزار زنان

اطلاعیه شماره 4

جلسه پالتاک

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها !

در شرایطی که توده های مردم بیزار از شکاف های طبقاتی و فقر و استثمار، ستم دینی و جنسیتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، بی حقوقی و ستم گری ملی، دست به اعتراض و شورش و مبارزه می زنند، افق و برنامه انقلاب کمونیستی می تواند خشم زنان را به نیروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کند

در نتیجه فرآیند شفافیت بخشیدن به افق و برنامه کمونیستی در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است. بر این اساس نشست هامبورگ از جانب زنان چپ و کمونیست در تاریخ 6 تا 8 آوریل سازماندهی شده است.

این نشست از طریق پالتاک همزمان پخش خواهد شد.

 

جمعه 6 آوریل از ساعت 14.30 تا 19.30

شنبه 7 آوریل  از ساعت 9 صبح تا 12 و از ساعت 13 تا 20

یکشنبه 8 آوریل از ساعت 10 تا 12

 

Zanane Chap   IranMiddle East /

 

 برگزارکننده: زنان چپ و کمونیست

Zanane.chap@live.com

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان