zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Jul 2020
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
برای آزادی شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار مبارزه کنیم

برای آزادی شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار مبارزه کنیم

رژیم جمهوری اسلامی، شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار، دو روشنفکر منافع حقوق زنان را دستگیر و روانه زندان کرده است. این دو به بهانه شرکت در کنفرانس برلین و اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شده اند.

این عمل سرکوبگرانه بخشی از یک سلسله فشارها و تهدیدات جدید مرتجعین حاکم است که با بستن 14 مجله و روزنامه شروع شد. حاکمان اسلامی که ارزشهای ارتجاعی مردسالارانه شان در کنفرانس برلین خدشه دار شده با اینگونه اقدامات میخواهند آبروی از دست رفته شان را به جوی باز گردانند، از جنبش زنان ایرانی گرو کشی کنند و از این طریق برای تمامی مردم ایران خط و نشان بکشند. زهی خیال باطل! سنگی که جمهوری اسلامی بلند کرده می تواند و باید بر پاهای خودش بیفتد.

 دستگیری این دو روشنفکر نشان میدهد که ارتجاع پوسیده و درمانده حاکم بر ایران، به اعلام وفاداری به قانون اساسی خودش نیز اعتناعی ندارد و برایش مهم نیست که این دسته از مخالفان چقدر قانونی عمل میکنند و یا مسالمت نشان می دهند و یا تا چه اندازه برخی از آنان به نیروهای انقلابی و مبارز می تازند.

علیرغم امید و آرزوهای واهی برخی افراد درباره سیاست آشتی ملی و توسعه سیاسی و حمایت از خاتمی برای ایجاد روند اصلاحات و دمکراسی باید تاکید کرد که جناح های رقیب در هیئت حاکمه اسلامی مرز خودی و غیر خودی را خیلی خوب می شناسند و در اغلب مواقع این غیر خودی ها هستند که بیشترین فشارها را تحمل می کنند و حتی قربانی دعواهای درونی آنان می شوند.  پس بهتر است متوهمان و مسالمت جویان بجای همنشینی با عوامل رژیم که مرز میان مردم با دشمنان مردم را مخدوش می کنند کاری که در کنفرانس برلین صورت دادند و بدرستی مورد اعتراض نیروهای انقلابی قرار گرفتند، توهمات را بدور افکنند و با مبارزه سازش ناپذیر علیه کلیت رژیم قرون وسطائی همراه شوند.

دستگیری شهلا لاهیجی و مهر انگیز کار نشان می دهد که مردم ایران از اولیه ترین حقوق سیاسی خویش محرومند. نقض پایه ای ترین حقوق دمکراتیک تمامی مردم ایران بویژه زنان از اصلی ترین مشخصه های وجودی رزیم جمهوری اسلامی است.این همان حقیقت غیر قابل انکاری است که نیروهای انقلابی و مترقی در خارج از کشور با اعتراضات خود علیه کنفرانس برلین تلاش در افشایش داشتند

سازمان زنان هشت مارس، قویا دستگیری شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار را محکوم میکند و از همگان می خواهد که برای آزادی فوری و بی قید شرط آنان تلاش و مبارزه کنند.

علیه این آزادی کشی مشترکا بپاخیزیم و با حمایت از جنبش زنان و آزادیخواهی مردم ایران صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم.

سازمان زنان هشت مارس )ایرانی- افغانستانی (ماه مه 2000

 

 

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠