zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Jul 2020
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
عليه سفر خاتمی به آلمان اعتراض كنيم

عليه سفر خاتمی به آلمان اعتراض كنيم!

خاتمی نماينده جمهوری قرون وسطائی اسلامي، جمهوری شكنجه و ترور و زندان، جمهوری سنگسار، قطع دست و در آوردن چشم  قرار است بزودی به آلمان سفر كند. اين سفر هنگامی انجام می گيرد  كه همين چند روز پيش  هزاران جوان بهنگام سفر خاتمی به مشهد، با شعارهای مرگ بر حكومت آخوندي، زندانی سياسی آزاد بايد گردد، آزادی انديشه با ريش و پشم نميشه ناقوس مرگ كليت رژيم جمهوری اسلامی را بصدا در آوردند. ما نيز با الهام از اين مبارزه و ساير مبارزات قهرمانانه مردم، اعتراضی گسترده و قدرتمند را عليه سفر خاتمی به آلمان تدارك می بينيم!

سفر خاتمی به آلمان پس از كنفرانس شكست خورده برلين صورت می گيرد. كنفرانس برلين كه قرار بود بخشی از تدارك سفر خاتمی به آلمان باشد، توسط مبارزات صدها كمونيست انقلابی و زنان و مردان مترقی و مبارز در نيمه راه متوقف شد. ارتجاع زخم خورده اسلامی بهمراه خائنان توده ای و اكثريتی و ساير مشاطه گران رژيم كارزار پليدی را عليه  مبارزينی كه اهداف ضد مردمی كنفرانس برلين را افشا كردند، براه انداخته اند تا بلكه شكست شان را جبران كنند. آنها مذبوحانه ميكوشند مانع مبارزات گسترده و انقلابی عليه سفر خاتمی شوند و نگذارند يك قطب انقلابی سازش ناپذير عليه كليت رژيم جمهوری اسلامی شكل بگيرد. اما زنان و مردان مبارز با اعتراضات گسترده و رزمنده عليه سفر خاتمی تلاش های ارتجاع را درهم خواهند شكست.امپرياليسم آلمان همانند ساير دول غربي، در دعوت از خاتمی و پشتيبانی از رژيم جمهوری اسلامی منافع اقتصادی و سياسی خود را دنبال می كند. در زمانی كه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هر چه فراگيرتر و رساتر در فضای سياسی ايران طنين افكن شده، اينان ميكوشند خاتمی و دار و دسته دوم خرداد را بعنوان آلترناتيوی برای جامعه بحران زده ايران علم كنند. همانگونه كه هنگام سرنگونی شاه، خمينی را از كلاه شعبده خويش بيرون كشيدند. اينان در تدارك نسخه ای به نام حكومت سكولار اسلامی برای مردم ايران هستند! هيچ چيز مسخره تر از اين نيست. تمام اين نمايش ها را ميتوان در يك جمله خلاصه كرد: امپرياليست های آلمانی می خواهند همين رژيم اسلامی را با بزكی متفاوت به مردم ايران تحميل كنند، زيرا سرمايه های آلمانی نياز به تضمين امنيت و ثبات در ايران دارند. اين امنيت و ثبات را  رژيم اسلامی و خاتمی بايد از طريق سركوب و فريبكاری مشهور به دوم خرداد فراهم كنند.

خاتمی بعنوان نماينده كليت رژيم منفور و زن ستيز جمهوری اسلامی به پيشگاه حاميان امپرياليست خود می آيد تا جان و مال مردم ايران را هر چه بيشتر به تاراج دهد. می آيد تا به سرمايه داران آلمانی قول دهد كه به ايران مثل مال و اموال خود بنگرند و از استثمار كارگران، زحمتكشان و زنان و مردان و كودكان در ايران دريغ نكنند و در مقابل آنها نيز به حمايت سياسی و اقتصادی و نظامی خود از اين رژيم ادامه دهند.  خاتمی می آيد تا به امپرياليست های آلمانی تضمين دهد كه برای تداوم روند استثمار و غارت توده ها رژيم اسلامی ازهيچ كوششی فرو گذاری نخواهد كرد. اين يعنی تداوم و تشديد سركوب و ترور و خفقان برای كنترل جامعه. يعنی زنان هر چه بيشتر در موقعيت فرودستی و بردگی همه جانبه قانوني، سياسي، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باقی خواهند ماند. يعنی كارگران به فقر و فلاكت بيشتری رانده شده و مبارزات آنان بيرحمانه سركوب خواهند شد، روشنفكران و نويسندگان آزاديخواه همچنان در اختناق و سانسور افسار گسيخته و خطر سربه نيست شدن باقی بمانند. مبارزات و خواسته های ملل ستمديده ساكن ايران همچنان لگدمال شود، طرح های ضد مردمی نظير اخراج بيش از يك ميليون پناهنده افغانستانی با پشتيبانی قدرتهای بين المللی كماكان به پيش خواهد رفت.

بعلاوه سفر خاتمی به آلمان نه فقط عليه منافع مردم ايران در داخل كشور است، بلكه با امن اعلام كردن ايران زندگی هزاران پناهجوی ايرانی در آلمان را بخطر خواهد افكند.آزاديخواهان تبعيدي! زنان! پناهجويان!بايد اعتراض به سفر خاتمی را به نمايشی انقلابی و قدرتمند از پيوند ميان مبارزات مردم در داخل و خارج تبديل كنيم! بايد نشان دهيم كه در هيچ جای جهان نخواهيم گذاشت حكام اسلامی آب خوش ازگلويشان پائين رود. آنها بايد ناقوس مرگ خود را حتی در آلمان بشنوند.مردم آزاديخواه و مبارز ساكن در آلمان!با شركت در اعتراض به سفر خاتمی بار ديگر نشان دهيد كه ستمديدگان جهان را هيچ مرزی از يكديگر جدا نمی كند چرا كه مبارزه عليه مناسبات جهنمی حاكم برجهان، شالوده عميق ترين اتحاد آنان است.مرگ بر جمهوری اسلامي!پيروزباد همبستگی بين المللی ستمديدگان سراسر جهان!پرتوان باد مبارزات انقلابی مردم ايران!

 سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی)

كميته دفاع از جنبش

ژوئن 2000

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠