zan_dem_iran@hotmail.com   دادگاهی در پاکستان، آزمایش بکارت را غیرقانونی اعلام کرد.      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
18 Jan 2021
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
  برگشت   دیگر سایت ها
زنان و انواع خشونت علیە زنان / پروا دهلقی

زنان و انواع خشونت علیە زنان

پروا دهلقی 

خشونت علیە زنان در محیط کار، خشونت در منزل توسط شوهر و اعضای  فامیل، خشونت در خیابانها در مقابل دید نیروهای پلیس خشونت در دانشگاهها و مراکز علمی تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاهها، و غیرە تنها نمونەهای کوچکی است کە هر روزە در جامعە امروزی ایران اتفاق می افتد و امکان هیچ گونە اعتراضی کە نتیجە ثمربخشی از آن بە وجود آید امکان پذیر نمی باشد. البتە در بعضی اوقات خشونت علیە زنان و ضایع کردن حقوق آنها، بستگی بە بافت سنتی جامعە، عقب افتادگی جامعە، فقر فرهنگی و سیستم مردسالاری دارد. اما متأسفانە بە دلیل بعضی زنجیرهای نامرعی هنوز جایگاە واقعی زن و مرد بە صورت کامل در جامعە ایران جا نیفتادە است و بر همین مبنا نظام فاسد ولایت فقیە از این جو سوءاستفادە می کند و نان خودشان را بە تنور داخ می چسپانند و دود غلیظ آن بە چشم زنان می رود.

دائمأ زنان را بە بردگی، غلام و اطاعت از مردان دعوت می کنند و همیشە برای زندگی زنان خط و نشان می کشند. بحث خلقت و حقوق مساوی زن و مرد از سوی پروردگار را برای مردم تبلیغ می کنند و در بعضی موارد حتی نمونەهای از زندگی پیامبران و سادە زیستی آنها و زندگی زنان در آن دوران بازگو می کنند و زندگی زنان امروزی را مورد انتقاد قرار می دهند.

دائمأ تبلیغ می کنند کە جایگاە واقعی زن باید کنج خانە و فقط بە کارهای بچەداری، پخت و پز، شکم سیر کردن شوهر و نیاز و ارضای جنسی شوهر برای ڕضای خداوند، مشغول باشد و فعالیت مردان هم بیرون از خانە باشد. طرح تفکیک جنسیتی را بە مرحلە اجراء گذاشتەاند، و حتی از تحصیل دختران و زنان در بعضی رشتەهای دانشگاهی نیز جلو‌گیری بە عمل می آورند. برای زنان و دخترانی کە مورد خشونت شوهر یا افراد خانوادە قرار می گیرند، هیچگونە قانون حمایتی بە چشم نمی خورد، در کلان شهرهای بزرگ و کوچک خانەهای امن برای زنان و دختران کە مورد اذیت و آزار قرار می گیرند وجود ندارد و زنان آسیب دیدە بە حال خود رها می شوند.

مردان را در همە موارد ولی آنها تلقی می کند و تمام تصمیم گیریها را بە عهدە مردان گذاشتە است. قانون بە نام حمایت از خانوادە، رژیم در همە ادارات دولتی بە تبعیض فاحش علیە زنان می‌پردازد. برای نمونە در کارهای اداری مثل ثبت اسناد و غیرە امضاء زنان پذیرفتە نمی شود. حتمأ باید شوهر او پای کاغذ را امضاء کند. این قانون دست و پا گیر کە با اتکاء بە قوانین اسلامی بە تصویب رسیدە است. ایران را بە زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کردە است؛ بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر، بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند.

سنگسار: این مجازات با آن که به ظاهر جنسیتی به نظر نمی رسد و درمورد زن و مردی است که خارج از ازدواج رابطه جنسی برقرار کنند، اما در اجرای آن میان زن و مرد تبعیض وجود دارد. چنان که مرد را تا کمر در گودال فرو می کنند اما زن را تا زیر گردن. که در این صورت امکان فرار برای مرد بسیار بیشتر از زن است.

(قصاص و تبعیض جنسیتی)

قصاص حکم قرآنی ست و از این رو لازم الاجرا ست، و “ما از اجرای آن عقب نشینی نخواهیم کرد”.

بر اساس اتفاق نظر فقیهان شیعه، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود. اما این معافیت از قصاص در مورد مادر و دیگر اقوام مقتول وجود ندارد.

همچنین مرد اگر زن خود را با مردی در یک بستر ببیند و او را بکشد از قصاص معاف است. اما اگر زن، شوهر را در فراش با زن دیگری ببیند و او را بکشد، مانند قاتل عادی مسئول جرم است و اعدام می شود.

اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد.

بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی:

خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیر عمدی ۵۰ شتر است.

خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است.

به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مرد نیز کمتر است.

قانون ارث که در آن زن همیشه نصف مرد ارث می برد. در صورت فوت زن، مرد یک چهارم از دارایی زن را به ارث می برد اما در صورت فوت مرد، تنها یک هشتم از دارایی مرد به زن می رسد. که در صورت وجود فرزندان و زنده بودن پدر و مادر مرد سهم زن بسیار کم تر می شود. اما اگر وارث دیگر بجز مرد و زن وجود نداشته باشد و زن بمیرد، همه دارایی او به شوهر میرسد. اما اگر مرد فوت کند زن تنها یک هشتم دارایی را خواهد گرفت و بقیه آن نصیب دولت خواهد شد.

در اکثر موارد زنان دچار بیماریهای روحی و روانی می شوند و گاهی اوقات بر اثر همین فشارهای روحی دست بە خودکشی می زنند. در قانون اساسی رژیم، موسوم بە مجازات اسلامی خون بهای زن نصف مرد می باشد. شهادت زنان در دادگاها پذیرفتە نمی شود، زن نمی تواند بە عنوان قاضی استخدام  شود. زن نمی تواند بدون اجازە شوهر گذرنامە بگیرد و از کشور خارج شود و هزاران ستم جنسیتی دیگر در حق زنان کە رژیم ولایت فقیە با پیروی از احکام شریعت اسلامی آن را اجراء می کند.زنی که پایگاه های اقتصادی خود را رها می کند و وارد پیوند زناشویی وی شود وقتی با خشونت مرد روبرو می شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می ترسد. وقتی به این نتیجه می رسد که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت به خود می قبولاند که زندگی او همین است.

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه‌های جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر زنان به اصطلاح مردان، «ضعیفه» اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌فهمد این زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهایی در سر دارد. بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند و دلشان خوش است چه موجودات از خود گذشته پاکی هستند و بهشت زیر پای آنها است. خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. اما در برخی از گروه ها شایع تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است. خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است كه در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی می شود.

 انواع خشونت علیه زنان کدامند؟

زنی که پایگاه های اقتصادی خود را رها می کند و وارد پیوند زناشویی وی شود وقتی با خشونت مرد روبرو می شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می ترسد. وقتی به این نتیجه می رسد که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت به خود می قبولاند که زندگی او همین است.

خشونت چیه؟ زور گفتن کتک زدن چی؟ خیلی خوبه؟ چرا همه فکر میکنند با زور گفتن و نشان دادن خشونت و کتک زدن مردونگیه خوشون رو ثابت میکنند؟

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه‌های جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر زنان به اصطلاح مردان، «ضعیفه» اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌فهمد این زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهایی در سر دارد. بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند و دلشان خوش است چه موجودات از خود گذشته پاکی هستند و بهشت زیر پای آنها است.

خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. اما در برخی از گروه ها شایع تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است. خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است كه در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی می شود.

زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند. زنان در زندگی خود چهار شكل خشونت شامل فیزیكی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می كنند. خشونت فیزیكی، همان‌طو که از نامش پیدا است، شیوه های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، كشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی كردن، اخراج از خانه، كتك كاری مفصل، محروم كردن از غذا، سیلی، لگد و مشت زدن، كشیدن و هل دادن، محكم كوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شكستن اشیای منزل را شامل می شود كه این نوع خشونت ممكن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد.

خشونت هایی روانی و كلامی نوع دیگری از خشونت هایی است كه در خانه علیه زنان استفاده می شود. از جمله می‌توان به، دشنام و به كار بردن كلمات ركیك، بهانه گیری های پی‌درپی، داد و فریاد و بد اخلاقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحكم آمیز و دستور دادن های پی‌درپی، تهدید به آزار یا كشتن وی، تحقیر زن، قهر و صحبت نكردن و ممنوعیت ملاقات با دوستان اشاره کرد.

این نوع خشونت موجب بروز روحیه پوچی یا خود نابودسازی، گریز از مشاركت اجتماعی و اضطراب در زنان می شود.

خشونت دیگری که بر علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند. به طوری كه در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی كه از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می گیرند پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب های روانی و خطر خودكشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند.

حتی دنیای مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده که بیشتر نیز کرده است. تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی را باید به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد كرد. مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می كنند و با ندادن خرجی خانه و پول كافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می كنند. یا با تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد از زنان بیگاری می‌کشند و از او در انجام امور و وظایفی كه مربوط به او نیست همانند تیمارداری پدر یا مادر شوهر سوءاستفاده می کنند. زنی که پایگاه های اقتصادی خود را رها می کند و وارد پیوند زناشویی وی شود وقتی با خشونت مرد روبرو می‌شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می ترسد. وقتی به این نتیجه می رسد که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت به خود می قبولاند که زندگی او همین است.

31 دسامبر 2020

 
 تعداد صفحه: 20  تعداد رکورد: 381  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2021 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠